Javni natječaj za sufinanciranje programa, projekata i manifestacija u kulturi u 2023. godini

Javni natječaj za sufinanciranje programa, projekata i manifestacija u kulturi u 2023. godini-130869

PRIJAVITI SE MOŽETE DO 29. STUDENOG
Temeljem članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15.37/21), Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 83/22.), članka 18. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ br. 1/16., 2/16. i 14/16.) i Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima Proračuna Grada Labina KLASA: 022-05/19-01/2-358 , URBROJ: 2144/01-01-19-1 od 27. prosinca 2019.,  Strategije kreativnog i kulturnog razvitka Grada Labina 2020.-2030 („Službene novine Grada Labina“ broj 16./20 te članka 51. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ broj 9./09., 9./10. – lektoriran tekst, 8./13., 3./16. 2/18. i 5/19. – pročišćeni tekst, 2/20.), Grad Labin dana  30. rujna 2022.  objavljuje Javni natječaj za sufinanciranje programa, projekata i manifestacija u kulturi u  2023. godini

U Proračunu Grada Labina za 2023. godinu osigurat će se sredstva za potporu provedbi  programa, projekata i manifestacija u kulturi u  2023. godini, a kojima se postižu ciljevi definirani strateškim dokumentima Grada Labina.

Iznos ukupnih sredstava koji će biti na raspolaganju u Proračunu Grada Labina za financiranje potpora iz ovog Natječaja u 2023. godini je 35.000,00 eura, odnosno 263.707,50 kuna ( Vrijednost konverzije 1€ = 7,53450 kn ).

Prijavitelji  sukladno ovom Natječaju mogu prijaviti program, projekt i manifestaciju za slijedeća prioritetna područja:

  • Likovna i galerijska djelatnost
  • Glazbena, plesna i filmska djelatnost
  • Književna djelatnost
  • Tradicijska djelatnost
  • Suvremena umjetnost i medijske kulture
  • Izdavačka djelatnost
  • Očuvanje i njegovanje kulturnih običaja

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može zatražiti i ugovoriti ovim Natječajem je 200,00 eura a najviši 9.000,00 eura, za maksimalno 20 potpora.

Prijave se, na propisanim obrascima koji su zajedno s Uputama za prijavitelje dostupni na web stranicama Grada Labina (www.labin.hr) šalju ili neposredno predaju Pisarnici Grada Labina – neovisno o načinu dostave – na slijedeću adresu:

Natječajnu dokumentaciju u papirnatom obliku (jedan izvornik) treba poslati preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno (predaja u Pisarnici Grada Labina) na sljedeću adresu:

 GRAD LABIN

Upravni odjel za društvene djelatnosti

Titov trg 11, 52 220 Labin

„NATJEČAJ za sufinanciranje programa, projekata i manifestacija udruga u kulturi u 2023. godini“ – NE OTVARAJ  do  29. studenog 2022.

Sva pitanja vezana uz ovaj Natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: natjecaj.udruge@labin.hr, i to najkasnije do 11. studenog 2022. godine.

(REX)