Grad Pula daje 44.525 kuna za ribare i 90.000 kuna za Sveu?ilište

Na sjednici Gradskog poglavarstvo Grada Pule danas je prihva?en prijedlog kojim ?e Grad Pula isplatiti iznos od ukupno 44.525 kuna za štetu 26 ribara uzrokovanu cvjetanjem mora. Ribarska zadruga Lanterna i Poglavarstvo Istarske županije predložili su na prošlotjednoj sjednici Istarske županije, da se gradovima Istarske županije u kojima se razvija ribarska djelatnost sufinancira utvr?ena šteta u iznosu od 25%, a koja je nastala cvjetanjem mora u ožujku i travnju ove godine. Na današnjoj sjednici je taj prijedlog usvojen pa ?e tako Grad Pula izdvojiti iznos od ukupno 44.525,00 kuna koji ?e biti upla?en na žiro ra?une 26 ribara s prebivalištem u Puli. Svaki od ribara, koji su štetu prijavili putem Udruženja obrtnika Pule i Ribarske zadruge Lanterna, dobit ?e naknadnu u visini od 1.712,50 kn. Osim toga, Gradsko poglavarstvo Pule je na prošlotjednoj sjednici donijelo odluku po kojoj ?e izdvojit iznos od 90.136,00 kuna za pokri?e troškova vezanih uz naknade za priklju?enje na sustav opskrbe pitkom vodom i naknade za priklju?enje na sustav odvodnje oborinskih i otpadnih voda, za poslovnu zgradu Sveu?ilišta Juraj Dobrila u Puli (nova zgrada odsjeka za ekonomiju). Sveu?ilište Juraj Dobrila iz Pule podnijelo je molbu za financiranje spomenutih troškova radi postupka isho?enja uporabne dozvole za poslovnu zgradu FET u Puli. Na ovaj na?in nakon potpisivanja Sporazuma o poslovnoj suradnji Grad Pula se uklju?uje u ja?anje Sveu?ilišta Juraj Dobrila i kroz rješavanje prostornih problema Sveu?ilišta, a sve u cilju stvaranja dobrih preduvjeta za njegov razvoj i njegov nesmetan rad. (IP)