Donosimo dnevni red sjednice Gradskog vijeća Grada Pule

Donosimo dnevni red sjednice Gradskog vijeća Grada Pule-121384

NAJAVLJENA ZA SRIJEDU
Najavljena je šesta sjednica Gradskog vijeća Grada Pule, a održati će se u srijedu 6. Listopada s početkom u 17 sati. Regional Express će pratiti Vijećnička pitanja, dok će ostali materijali sa sjednice biti objavljeni idućeg dana.
Dnevni red:
1.        Vijećnička pitanja
2.        Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 5. sjednice Gradskog vijeća od 22.09.2021. godine
3.        Donošenje:
3.1.        I. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
3.2.        I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
3.3.        Zaključka o izmjenama i dopunama Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba društvenih djelatnosti Grada Pule za 2021. godinu
3.4.        Zaključka o izmjeni Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba u kulturi za 2021. godinu
4.        Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o raspodjeli rezultata za 2020. godinu
5.        Donošenje:
5.1.        Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pule za 2021. godinu
5.2.        Odluke o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pule za 2021. godinu
6.        Donošenje:
6.1.        Odluke o prijedlogu kandidata za članove Nadzornog odbora trgovačkog društva Kaštijun d.o.o.
6.2.        Odluke o prijedlogu kandidata za članove Nadzornog odbora trgovačkog društva Pula Herculanea d.o.o.
7.        Donošenje Odluke o prijedlogu kandidatkinja i kandidata za članove Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Mali svijet” Pula

8.        Donošenje Zaključka o utvrđivanju osnovnih programskih i financijskih okvira Istarskog narodnog kazališta - Gradskog kazališta Pula za razdoblje 2023. - 2026. godine
9.        Donošenje Odluke o razrješenju (Davor Baljak) i imenovanju (Frane Milat) člana Odbora za razvoj

(REX)