Znanstvenici o Istri u XX stolje?u

USPJEŠNO ODRŽAN ZNANSTVENI SKUP
U organizaciji Matice hrvatske uspješno je održan 9. i 10. svibnja u Umagu u hotelu Sol Aurora me?unarodni znanstveni skup pod naslovom Istra u XX. st. Skup je zamišljen kao prvi u nizu susreta znanstvenika koji se bave istraživanjem povijesnih, umjetni?kih (književnih, likovnih, glazbenih, filmskih, …), jezi?nih, duhovnih / religijskih, politi?kih, ekonomskih, medijskih i uop?e kulturoloških pitanja, aspekata i gibanja prostora Istre tijekom XX. stolje?a.Matica hrvatska je pak, u skladu sa svojim renomeom – najstarije i najuglednije hrvatske kulturne institucije, pri izboru znanstvenika i obradi tema postavila zahtjeve za izvrsnoš?u te znanstvenom vjerodostojnoš?u i autenti?noš?u. Pri tome je Matica, prema svojim sadašnjim nastojanjima, otvorila prostor i za mla?e znanstvenike koji su iz svojih suvremenijih i neoptere?enijih perspektiva ponudili podosta otvorenosti i svježine: kako u obradi samih tema, tako i u odnosu na pozicije iz kojih se odre?enoj temi pristupa. K tome treba pridodati da se pri koncipiranju skupa krenulo od uvažavanja osobitosti Istre kao višenacionalnog i multikulturalnog prostora. Na skupu je tako , uz dobro poznata i eminentna znanstvena i umjetni?ka imena poput akademika Petra Str?i?a i Josipa Bratuli?a, znanstvenika i književnika Milorada Stojevi?a, Danijela Na?inovi?a, Borisa Domagoja Bileti?a; znanstvenika Nevia Šeti?a, Stipana Trogrli?a, Darka Dukovskog, Marina Manina, Berislava Valušeka, …, sudjelovao i niz znanstvenika mla?ih generacija iz Hrvatske i Slovenije: Slaven Bertoša, Andrea Rokni?, Lina Pliško, Daniel Mikulaco, Teodora Fonovi? Cvijanovi?, Blaženka Martinovi?, Irena Mikulaco, Marko Ljubeši?, Valter Milovan, Lada Durakovi?, Deborah Rogoznica, Gorazd Bajc, Borut Klabjan i drugi.
Svi zajedno ponudili su rezultate vlastitih istraživanja i promišljanja te osvrte na još uglavnom nedovoljno prou?ena i valorizirana pa i neka, do nedavno prešu?ivana ili pak potpuno nova pitanja, koja se u najširem smislu odnose na razli?ite i nerijetko vrlo složene identitete Istre u XX. stolje?u, a koja se nadaju kao bitna za promišljanje kako sadašnjosti tako i budu?nosti ovog po?esto vrlo zanemarivanog ili ?ak i krivo interpretiranog prostora. Zato je bitno naglasiti kako je ovaj znanstveni skup, sklopljen od iskustva i mladosti onih koji se Istrom iscrpno bave, ponudio vjerodostojne i otvorene poglede na Istru XX. st. iz Istre same, a ne izvan nje ili od negdje sa strane. Skupu su, uz studente povijesti, kroatistike te kulture i turizma Sveu?ilišta Jurja Dobrile u Puli, prisustvovali i razli?iti predstavnici upravnih institucija gradova te neki ?lanovi Matice i ostali zainteresirani gra?ani kojima su, kako se ?ini, izlaganja bila interesantna i intrigantna pa se tako, iz postavljenih pitanja tijekom rasprava, u nekoliko navrata razvila i koja žustrija polemika. Kako je u znanosti i uobi?ajeno, ovim prvim, inicijalnim Mati?inim skupom, ništa nije dore?eno, tek otvoreno za daljnji rad, daljnja prou?avanja i propitivanja te nove susrete i nove perspektive. Slijedi sakupljanje izloženih radova i tiskanje reprezentativnog zbornika. Daniel Mikulaco

Facebook komentari