Zelena Istra: Odlu?ivanje o kapitalnim projektima ponovo zaobilazi gra?ane!

USKORO JAVNA RASPRAVA O BUDU?EM ŽUPANIJSKOM CENTRU ZA GOSPODARENJE OTPADOM KAŠTIJUN
Danas tijekom dana Zelena Istra je objavila mišljenje o informiranju javnosti o budu?em županijskom centru za gospodarenje otpadom "Kaštijun":
"U srpnju smo od Ministarstva zaštite okoliša, prostornog ure?enja i graditeljstva saznali da je izrada Studije utjecaja na okoliš budu?eg Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun u završnoj fazi i da ?e do jeseni 2007. biti organizirana javna rasprava kako bi se mogli zadovoljiti svi uvjeti pribavljanja potrebne dokumentacije za podnošenje aplikacije za dobivanje sredstava iz IPA fonda Europske unije.
Raspitali smo se o tome u Istarskoj županiji, Gradu Puli i kod izra?iva?a studije (Fakulteta strojarstva i brodogradnje u Zagrebu), koji su nam potvrdili da se dokumentacija za Kaštijun ubrzano priprema i da ?e javnost o tome biti obavještena za vrijeme javne rasprave.
Po tko zna koji put poru?ili smo im da je to – krivo!
Javnost je potrebno uklju?iti u ranoj fazi planiranja, nikako ne na kraju kada je ve? izra?ena sva dokumentacija i Studija utjecaja na okoliš. Tijekom javne rasprave, a nakon završetka izrade svih tih dokumenata javnosti se redovito poru?uje “ili ?ete prihvatiti ovakvo rješenje ili ne?emo još dugo dobiti financijska sredstva za realizaciju projekta”, što je nepotrebna i opasna ucjena javnosti, a ne pružanje stvarne mogu?nosti sudjelovanja i uklju?ivanja u odlu?ivanje. Europska praksa procedure procjene utjecaja na okoliš predvi?a rano sudjelovanje javnosti (ve? u fazi idejnog projekta), kvalitetno i stalno informiranje, obavezu ponude alternativa projektu i procjene utjecaja na okoliš za alternativne lokacije. Tek na temelju svega toga se može odlu?iti za najbolju opciju. Osim toga, kao što je praksa ve? nebrojeno puta pokazala, dovo?enjem javnosti pred gotov ?in dolazi do nepovjerenja i protivljenja gra?ana ?ime se realizacija projekta poprili?no odugovla?i, nepotrebno troše znatna financijska sredstva i stvara nepovoljna atmosfera i za druge budu?e projekte. Informiranje javnosti u ranim fazama planiranja i pružanje mogu?nosti sudjelovanja u odlu?ivanju donosi višestruke koristi u kasnijim koracima.
Smatramo da Grad Pula kao vlasnik zemljišta budu?eg odlagališta, upravitelj odlagališta putem JP Herculanea d.o.o. i suvlasnik tvrtke Kaštijun d.o.o. nije poduzeo potrebne aktivnosti informiranja javnosti, pa tako ni onih koji ?e biti izloženi direktnom utjecaju budu?eg Centra (stanovnike obližnjih naselja u op?ini Medulin), o stvarnom zna?enju izgradnje i postojanja jednog takvog centra. Javnosti nije pružena nikakva informacija kako ?e centar izgledati, što ?e sve sadržavati (npr. prilikom potpisivanja Društvenog ugovora s Istarskom županijom govorilo se o izgradnji kompostane, a sad je ona izba?ena iz projekta, prije se nije spominjala proizvodnja RDF-a i dr.), koliko ?e koje postrojenje ili objekt biti veliko, koliko ?e proizvoditi buku, neugodne mirise, otpadne vode, ho?e li biti postavljena baklja za izgaranje viška plinova, kako ?e utjecati na kvalitetu života stanovništva i gospodarske aktivnosti (posebno turizam) itd.?
Obzirom da još nije kasno od Grada Pule i Istarske županije o?ekujemo da prije same javne rasprave o Studiji utjecaja na okoliš budu?eg CGO Kaštijun (što predstavlja zakonski minimum i prekratko traje da bi se unutar nje sve društvene skupine mogle uklju?iti) iniciraju informiranje javnosti, posebno onih koji ?e biti direktno pogo?eni budu?im Centrom. To se može realizirati kroz prezentacije, tiskane materijale, putem medija, putem mjesnih odbora itd.
No, kako vrijeme promi?e i planirani po?etak javne rasprave sve je bliži, odlu?ili smo i sami nešto poduzeti po tom pitanju. U suradnji sa slovenskim kolegama i predstavnicima tvrtke koja upravlja Centrom za gospodarenje otpadom u Celju (Slovenija) organizirali smo 24. srpnja 2007. obilazak tog Centra koji je prema informacijama dobivenim od Istarske županije i izra?iva?a Studije utjecaja na okoliš za CGO Kaštijun (Fakultet strojarstva i brodogradnje) vrlo sli?an onome koji bi se trebao izgraditi na Kaštijunu.
Pozvali smo i odazvali su se predstavnici poglavarstva Op?ine Medulin i op?inskih mjesnih odbora, predstavnici Istarske županije, g. Josip Zidari?, pro?elnik Odjela za održivi razvoj i g?a. Ljiljana Dravec, voditeljica Odsjeka za zaštitu okoliša, predstavnica Grada Pule, Jadran-metala, Pula Herculanee i Usluge Pore?. U Celju smo sudionike proveli kroz novi regionalni Centar za gosp. otpadom koji je u izgradnji i trebao bi zapo?eti s radom u 2008. O?ekujemo da ?e sudionici iz op?ine Medulin dobivene informacije proslijediti svojim sugra?anima i pripremiti se za sudjelovanje u javnoj raspravi o Studiji utjecaja na okoliš budu?eg Centra na Kaštijunu.
Sad su na redu Grad Pula i Istarska županija da pokažu koliko im je zaista stalo do stvarnog informiranja i uklju?ivanja javnosti u odlu?ivanje o kapitalnim projektima.

Izbor relevantnih stavaka direktive EU o Procjeni utjecaja na okoliš

Prema europskim normama, zainteresirana se javnost konzultira još u idejnoj fazi nekog projekta a nakon toga kontinuirano tijekom cijele procedure. Europska pravila predvi?aju rano uklju?ivanje javnosti u proceduru procjene utjecaja na okoliš. Cilj ranog uklju?ivanja, kao i kontinuiranog sudjelovanja u proceduri, je stvaranje preduvjeta da bi javnost mogla zna?ajno utjecati na ishod procjene utjecaja na okoliš.
Plan i organizacija sudjelovanja javnosti u PUO (identifikacija aktera, prora?un i vremenski okvir, tehnike i metode, mjesta zbivanja, pristup prema feedback-u tj. prema komentarima i primjedbama javnosti i dr.)
Rano uklju?ivanje lokalne javnosti:
- identifikacija problema/uzroka zabrinutosti putem upitnika, intervjua ili na drugi na?in
- osigurati direktno rješavanje konfliktnih situacija (direktni broj osobe zadužene za komunikaciju, najbolje ako se radi o projektnom menadžeru)
- osigurati prezentaciju/iscrpnu informaciju o projektu dostupnu i razumljivu svima
- osigurati brzi odgovor na pitanja javnosti
- informacije putem web stranica, tiskanih materijala, prezentacija...

Interakcija javnost-izvo?a?-nadležna tijela za postupak PUO
- redovite informacije o izmjenama projekta
- odgovori na pitanja i primjedbe moraju biti jasni i o?iti u SUO (daju?i im primjereni zna?aj)
- direktna komunikacija izme?u projektnog menadžera i javnosti koja ?e rezultirati u izmjenama odluka"

Komentare Zelene Istre na financiranje Kaštijuna iz IPA fonda možete pro?itati na:
http://www.zelena-istra.hr/modules.php?name=News&file=article&sid=261

Facebook komentari