Zelena Istra-Grad Pula odbija javnu raspravu o kona?nom prijedlogu GUP-a

ZELENA ISTRA TVRDI DA GRAD PULA OPSTRUIRA RASPRAVU
Grad Pula primio je prije dva tjedna poziv za sudjelovanje u emisiji na NIT-u "Pravi potez"  na temu kona?nog prijedloga GUP-a grada Pule, u kojoj su trebali sudjelovati i predstavnik Pulske grupe arhitekata i predstavnica Zelene Istre. Grad Pula je obavijest  o nemogu?nosti sudjelovanja uputio voditelju emisije samo nekoliko sati prije termina snimanja emisije, uz izgovor da ?e predstavnike osigurati za sljede?i termin emisije za 7 dana. Danas, posljednji dan javne rasprave,  su ponovo odbili sudjelovanje u emisiji. Grad Pula odbio je sudjelovati i na predstavljanju kona?nog prijedloga GUP-a koje je organizirao Mjesni odbor Štinjan. Sve se to doga?a u vrijeme javne rasprave o prijedlogu GUP-a, što dovoljno govori o transparentnosti izrade GUP-a.Više od 300, mahom nezadovoljnih i ogor?enih gra?ana na javnoj prezentaciji GUP-a u Circolu 12. ožujka 2008. godine dokaz su da prostorna rješenja GUP-a ne odgovaraju interesima gra?ana Pule odnosno društvenim interesima zajednice. Dvorana nije bilo dovoljno velika da primi sve zainteresirane gra?ane, niti su uvjeti bili takvi da bi omogu?ili svim zainteresiranima da postave pitanja naru?itelju i izra?iva?ima plana.  Op?a je atmosfera bila sasvim jasna: gra?ani su svjesni da gradska uprava u potpunosti ignorira njihove potrebe i zahtjeve, zahtjev za transparentnoš?u procedure i demokratskim pristupom.
GRA?ANI  NEDOVOLJNO OBAVIJEŠTENI I EDUCIRANI DA BI MOGLI UPUTITI KVALITETNE KOMENTARE ILI PRIMJEDBE - A JEDINO SUDJELOVANJE JAVNOSTI MOŽE OSIGURATI DA SE UTVRDI ŠTO JE UOP?E JAVNI INTERES KAO I KONTROLU RADA JAVNE UPRAVE.
Grad Pula nije svojim gra?anima omogu?io kvalitetan uvid i prezentaciju rješenja novog GUP-a. Javni uvid u trajanju od 15 dana nije dovoljan da bi se prou?ilo 282 stranice tekstualnog dijela dokumenta i brojni grafi?kih prikazi - ?ak i onima koji ponešto razumiju stru?nu terminologiju i mogu se koliko-toliko sna?i u grafi?kim prikazima (stvar otežavaju i promjene u na?inu obilježavanja uvjeta i na?ina gradnje - u novoj verziji iz 2008. godine imamo 99 razli?itih oznaka za razliku od prethodne verzije GUP-a iz 2003. u kojima je oznaka bilo 56. Time se dodatno otežava razumijevanje i identifikacija promjena u odnosu na prethodnu verziju). Ostalim gra?anima nije pružena kvalitetna i razumljiva informacija. Pravo javnosti da sudjeluje u odlu?ivanju o pitanjima koja imaju direktan utjecaj na kvalitetu njihovog života je jedno od temeljnih prava u demokratskim društvima. Ova gradska vlast je to pravo gra?anima i gra?ankama Pule onemogu?ila.
Stoga zahtijevamo:
- da se produži javni uvid u kona?ni prijedlog GUP-a na najmanje još 20 dana (što je 20 dana u odnosu na 8 godina koliko traje njegova izrada)?
- da se organiziraju prezentacije GUP po mjesnim odborima jer je to jedini na?in da gra?ani budu zaista informirani o planskim rješenjima koja ih se neposredno ti?u;
- da se osigura "sudjelovanje javnosti u odlu?ivanju" u pravom zna?enju tog pojma i to tako da se omogu?i predstavnicima organizirane javnosti da sudjeluju u postupku razmatranja pristiglih  komentara i primjedbi gra?ana.
Za Zelenu Istru, Dušica Radoj?i?

Facebook komentari