Zaga?enje zraka u Istri

Piše: prof. dr. Ranko Bon Svako toliko bura dobro o?isti zrak u Istri. Gledaju?i s uzvisina središnje Istre, tada se prema zapadu uvijek može vidjeti sloj zaga?enja nad sjevernom Italijom. Taj je sloj par kilometara visok, ravan po vrhu, sme?kasto-crvenkast u boji, s crvenkastim rubom. O?igledno se radi o neprirodnoj pojavi. Zapravo, radi se o zaga?enju zraka. Kada bura popusti, te kad se vjetar okrene na jugo-zapadnjak, sloj zaga?enja se preko Jadrana kre?e prema Istri. ?ak i kad je vjetar slab, zaga?enje je za nekoliko sati ve? nad poluotokom, a poslije toga preplavi ga ?itavog. Sve se to lijepo vidi iz gradi?a središnje Istre, ali se još bolje vidi s vrha U?ke. Odande je o?ito da se zaga?enje oko U?ke prelijeva ?ak na Rijeku i Kvarner. Isto je tako o?ito da se radi o zaga?enju koje dolazi iz sjeverne Italije, tj. iz Veneta i Lombardije, koje su me?u najrazvijenijim regijama susjedne zemlje. Internet stranica Europske svemirske agencije (ESA) sve to vrlo zorno prikazuje na svojoj karti svijeta. ESA je 2004. napravila satelitski snimak ?itavog planeta s nazna?enim koncentracijama dušikovog dioksida (NO2), od koga nastaje tzv. kisela kiša. Ovaj plin ima velikog upliva i na ljude koji boluju od respiratornih oboljenja, poput astme. Pored ostalog, uništava i tartufe. Kako tvrdi ESA, zaga?enje dolazi prije svega od automobila, industrije, termoelektrana, postrojenja za spaljivanje sme?a, a preko hladnijih mjeseci i od grijanja.. Dolina rijeke Po je zapravo jedan od najzaga?enijih podru?ja dušikovim dioksidom u ?itavom svijetu, a odatle se zaga?enje prelijeva na Sloveniju, Istru i Hrvatsko primorje. Italija mora nešto u?initi da ne zaga?uje Sloveniju, Istru te Hrvatsko primorje. Ako ništa drugo, Italija mora obeštetiti regije koje zaga?uje. Kada problem bude prepoznat, svakako ?e imati upliva i na turizam u spomenutim regijama. Hrvatska i Slovenija bi trebale sura?ivati da ovaj problem zajedni?ki riješe pritiskom na Italiju. Nema potreba dodavati da je na koncu konca sve to stvar Europske unije, koja treba reagirati u ovakvim slu?ajevima. Jasno, prvi korak je prepoznavanje problema."Glas Istre" i "Novi list" su ve? objavili napise na ovu temu, i to prije nekoliko mjeseci. Slijede?i korak je mjerenje zaga?enja pod razli?itim atmosferskim uvjetima. Tek onda se može govoriti o programu koji bi vodio prema rješenju, prije svega u samoj Italiji. Bez svake sumnje, u ovo treba biti uklju?ena i Istarska županija. Zapravo, ona bi morala povesti ?itavu akciju te angažirati stru?njake koji se u zaga?enje zraka razumiju. No, Istarska županija do sada ništa nije poduzela u vezi sa zaga?enjem zraka o kojem je ovdje rije?. Nažalost, napisi u našim novinama do sada nisu imali nikakvog u?inka. Prof. dr. Ranko Bon Predsjednik Motovun - eko grad Centar za održivi razvoj

Facebook komentari