Za koga se uop?e radi GUP?

ZELENA ISTRA O NAJVAŽNIJEM GRADSKOM PROSTORNOM DOKUMENTU
Na današnjoj konferenciji za medije Zelene Istre, predsjednica Dušica Radoj?i? upoznala je novinare sa sadržajem prijave koju je ova udruga u kolovozu uputila Upravi za prostorno ure?enja Ministarstva zaštite okoliša, prostornog ure?enja i graditeljstva te Urbanisti?koj inspekciji, a protiv kona?nog prijedloga pulskog GUP-a. Prema Radoj?i?, prijedlog plana ne odgovara na potrebe gra?ana i potrebama razvoja Pule. Upitala se gdje su sociološko-ekonomske studije koje opravdavaju, primjerice, gradnju 10-ak novih hotela u Puli. Istaknula je nedavno objavljeno otvoreno pismo Hrvatskog sociološkog društva koji su se u svom obra?anju osvrnuli na izbjegavanje ili ignoriranje ekoloških i socioloških studija (pro?itajte pismo OVDJE), ali i manipulacije izvršnih lokalnih vlasti pri donošenju izmjena postoje?ih urbanisti?kih planova i selektivno sankcioniranje nepravilnosti u tim postupcima. Radoj?i? je ustvrdila da jest rije? o pojavi raširenoj u cijeloj državi, ali i koja je svoj ostvaraj našla i u donošenju pulskog GUP-a te je potom istaknula neke to?ke prijave upu?ene ministarstvu i inspekciji.
Primjerice, izvješ?e o javnoj raspravi usvojeno je godinu i dva mjeseca kasnije no što je Uredbom o javnoj raspravi o postupku donošenja prostornih planova propisano, a naknadne izmjene Izvješ?a izvršene su 2 godine i 4 mjeseca nakon svršetka javnog uvida. Kao primjer izmjene Izvješ?a istaknut je slu?aj Sisplaca te naknadna urbanizacije zelene površine kod hotela Pula, a koja je u "redovnoj" proceduri bila pošte?ena gradnje. Nadalje, istaknuta je ?injenica da je nad ovim prijedlogom GUP-a još u tijeku nadzor Urbanisti?ke inspekcije temeljem prijave Zelene Istre i drugih gra?ana od travnja 2006. te Ministarstvo ne može dati suglasnost  na GUP bez prethodnog pozitivnog mišljenja te inspekcije. S tim u vezi, najnovija informacija iz Ministarstva jest da o tom predmetu još nije donesen zaklju?ak.
Dobar je dio prijave posve?en projektu Brijuni rivijera koji obuhva?a preko 200 ha pulskog priobalja, a iz ?ijeg su uvida i rasprave gra?ani sasvim isklju?eni. Iako su te zone predmetom javnog natje?aja izgradnje konkretnih turisti?kih sadržaja, za njih ne postoje nikakvi planovi. U Zelenoj se Istri stoga pitaju da li je izuze?e javnosti iz javnog uvida u rasprave sukladno zakonu te je li u skladu sa zakonom da se tako veliki projekti realiziraju bez procjene utjecaja za okoliš.
Tako?er, prilikom donošenja GUP-a redom su odbijene sve primjedbe mjesnih odbora Pule, poput traženja MO Busoler koji je tražio zaštitu park šume Šijana, odnosno onemogu?avanje izgradnje prometnice kroz šumu. Obzirom da niti jedna od brojnih primjedbi nije usvojena, u udruzi se pitaju u ?ijem se interesu izra?uje ovaj GUP. Slijedom navedenog, traže da se ne izda suglasnost na ovakav prijedlog GUP-a te da se gra?anima omogu?i uvid u njegov kona?ni prijedlog i to i putem interneta te da se ponovi jadna rasprava i uvid u GUP pošto je od zadnje javne rasprave prošlo 3 i pol godine. Kao jedno od najbizarnijih rješenja pulskog GUP-a istaknuta je mogu?nost gradnje "poslovnih tornjeva" do visine od 40 metara uz pulsku zaobilaznicu, to?nije na križanju Ulice prekomorskih brigada i Šišanske ceste, koji bi se gradili u neposrednoj blizini ku?a malih gabarita.
Osim toga, cijelo vrijeme se u javnosti barata podatkom da je 1. listopada zadnji rok za donošenje GUP-a, a prema informacijama koje je udruzi podastrla Kata Gojevi?, glasnogovornica Ministarstva, "ne postoji nikakav rok nizašto".
Tako?er je najavljeno da ?e udruga Zelena Istra sama uprili?iti javno predstavljanje kona?nog prijedloga GUP-a kada to ve? ne želi u?initi Grad, a na predstavljanje ?e biti pozvani i predstavnici mjesnih odbora. Tako?er, nastojat ?e se organizirati predavanje koje ?e održati predsjednica Hrvatskog sociološkog društva prof. dr. sc. Inga Tomi?-Koludrovi?, a na koje ?e biti pozvani istarski politi?ari, kao i ljudi koji izra?uju prostorne planove.
Integralni tekst prijave Zelene Istre nadležnom Ministarstvu i inspekciji možete pro?itati OVDJE.

(S. Š.)

Facebook komentari