Vlada usvojila prijedlog Zakona o zaštiti okoliša

JOŠ JEDNO MRTVO SLOVO NA PAPIRU?

Na današnjoj sjednici Vlade prihva?en je Prijedlog Zakona o zaštiti okoliša koji je izradilo Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog ure?enja i graditeljstva. Zakon o zaštiti okoliša je tzv. krovni zakon koji sustavno ure?uje temeljna na?ela hrvatskog pravnog poretka o zaštiti okoliša. Novi ?e zakon zamijeniti važe?i Zakon o okolišu koji je donesen 1994. i bio je prvi naš zakon kojima su se ure?ivala pravila na podru?ju zaštite okoliša. Novim zakonom, i na temelju njega donošenjem niza provedbenih propisa i dokumenata, u potpunosti ?emo se uskladiti s pravnom te?evinom Europske unije. Taj bi proces trebao biti dovršen do sredine 2008. godine. U predloženi zakon ugra?ene su direktive Europske unije sa podru?ja zaštite okoliša, te niz na?ela i institucija iz me?unarodnih ugovora. Rije? je ponajprije, o implementaciji odredbi me?unarodnih ugovora, odnosno konvencija i protokola iz podru?ja zaštite okoliša: Konvencija o procjeni utjecaja na okoliš preko državnih granica (ESPO), Konvencija o prekograni?nim u?incima industrijskih akcidenata, Konvencija o pristupu informacijama o sudjelovanju javnosti u odlu?ivanju i pristupu pravosu?u u pitanjima okoliša (Arhuška konvencija), Okvirna konvencija UN o promjeni klime, Protokol o strateškoj procjeni utjecaja na okoliš, uz Arhušku konvenciju.

Ovim zakonom dosljedno se provelo temeljno na?elo "one?iš?iva? pla?a" koje je ve? ugra?eno u sve dosad donesene podzakonske akte. Od po?etka mandata ove Vlade doneseni su Strategija o gospodarenju otpadom, Zakon o zaštiti zraka sa 9 uredbi i 6 pravilnika i Zakon o otpadu sa 14 pravilnika, te 5 op?ih akata iz zaštite okoliša. Možemo zaklju?iti da je na normativnom podru?ju i slijedom toga na konkretnim projektima i akcijama u?injen veliki pomak. Predloženi Zakon o zaštiti okoliša ure?uje: - na?ela zaštite okoliša i održivog razvitka, - zaštitu sastavnica okoliša i zaštitu okoliša, - dokumente održivog razvitka i zaštite okoliša, - instrumente provedbe zaštite okoliša, - pra?enje stanja u okolišu, - informacijski sustav, - odgovornost za štetu, - financiranje i instrumenti op?e politike zaštite okoliša, - nadzor nad primjenom Zakona, - prekršaje i prekršajne kazne. Zakonom se propisuje uklju?ivanje najšire javnosti u rješavanje pitanja zaštite okoliša, ?ime se osnažuje položaj javnosti u pristupu informacijama o okolišu te sudjelovanje javnosti u postupcima donošenja planova i programa kao i konkretnih odluka povezanih s okolišem, te se ispunjavaju zahtjevi Konvencije o pristupu informacijama i o sudjelovanju javnosti u odlu?ivanju i pristupu pravosu?u (Arhuška konvencija) koju je Republika Hrvatska ratificirala u prosincu 2006. godine.

Dokumenti koji ?e se na temelju ovog Zakona donijeti odredit ?e ciljeve održivog razvitka u Republici Hrvatskoj, odnosno polazišta za ukupni gospodarski, socijalni i kulturni razvitak, te upravljanje okolišem na na?elima održivog razvitka. Predloženi zakon ina?e ide po hitnom postupku, me?utim ovaj ?e zakon i?i u redovnu proceduru u Sabor jer se želim omogu?iti da zainteresirana javnost ima dovoljno vremena za davanje prijedloga i primjedbi na zakon. Prijedlog zakona objavljen je na web stranici Ministarstva http://www.mzopu.hr (IP)

Facebook komentari