Vez ni na nebu, ni na zemlji

NOVI PROBLEMI U SPORTSKOJ LU?ICI BUNARINA
Nakon najave rušenja molova u sportskoj lu?ici Bunarina , korisnike vezova do?ekalo je još jedno neugodno iznena?enje. Naime, molo na kojem se nalaze plovila doma?ih korisnika u dotrajalom je stanju, a u zadnje vrijeme na njemu, unato? postoje?im priklju?cima,  nije bilo vode. Nakon negodovanja voda je ipak došla, me?utim došli su i novi problemi, na molu su nastale rupe jer su daske po kojima se hoda po?ele pucati zbog dotrajalosti. Budu?i da se ovim molom svakodnevno koristi mnoštvo Puljana, posebno starijih, te obitelji sa malom djecom, nastale rupe predstavljaju veliku opasnost za korisnike ali i za šeta?e.
Kako se od koncesionara ove lu?ice o?ekivalo da molo „zakrpa“ i daske zamijeni, nemalo nas je iznenadio natpis u kojemu upravo oni obavještavaju da je „korištenje mola na vlastitu odgovornost“ budu?i da se nastala ošte?enja ne mogu popraviti „zbog zabrane gra?evinskih radova u lu?ici“ . Ovaj pomalo licemjeran stav Bunarina d.o.o. na neki na?in potvr?uje stav korisnika vezova da im do starosjedioca nije stalo i da se u ovim „igrama“ osje?aju gra?anima drugog reda. Postavlja se pitanje ho?e li Bunarina d.o.o.  ostati dosljedna u svom stavu do kona?nog rješavanja statusa spornih molova te ho?e li nakon svega odustati i od napla?ivanja usluge korištenja veza? Ovakav se zaklju?ak name?e nakon što su iz navedene tvrtke obavijestili  korisnike da nisu „nadležni niti odgovorni“ za sve što se doga?a na spornom privezištu.  Sve ?e ovo najvjerojatnije ostati pitanja bez odgovora, kao što ?e bez odgovora ostati i to je li zaista tako teško zakrpati nekoliko rupa na molu i kome je u interesu da se slu?aj Bunarina dodatno komplicira ?injenicom da bi netko zbog par tavalona nakon svega mogao i stradati ?  (N.M./REX)

Facebook komentari