Uspostavljena služba za spašavanje života na vodi

PET PULSKIH PLAŽA DOBIVA SPASITELJE

Na temelju Zaklju?aka Gradskog poglavarstva Grada Pule, Upravni odjel za prostorno ure?enje, zaštitu okoliša, komunalni sustav i imovinu, Odsjek za zaštitu okoliša uspostavio je Službu spašavanja života na vodi na podru?ju Grada Pule i postavio plutaju?e brane na morskoj strani plaža, te osigurao provo?enje reda i pružanje prve pomo?i na plažama. ?lankom 4. Pravilnika o vrstama morskih plaža i uvjetima koje moraju zadovoljavati ("Narodne novine" 50/95), odre?eno je da je korisnik ure?ene i prirodne plaže, ako obavlja gospodarsko korištenje, dužan propisati i provoditi red na plaži, osigurati opremu za pružanje prve pomo?i kao i osigurati sredstva za spašavanje kupa?a i potreban broj spasilaca. Prema naredbi Lu?ke kapetanije Pula, Služba je uspostavljena na pet plaža koje se nalaze na djelu pomorskog dobra u op?oj upotrebi na podru?ju grada Pule i to: gradskom kupalištu Stoja, poluotoku Stoja (prema Valovinama) te kupalištima Valkane, Gortanova uvala i Mornar.

Tako?er, prema istoj naredbi Lu?ke kapetanije Pula, Grad Pula je, osim Službe spašavanja, na navedenim plažama koje nisu u sustavu koncesije ogradio plaže s morske strane psihološkim plutaju?im branama. Brane ?e se nalaziti u moru do 15. rujna, a pokaže li se potreba i duže. Grad Pula, osim s Hrvatskim crvenim križem, usko sura?uje i s Lu?kom kapetanijom i MUP-om. Spasioci su mobilnim ure?ajima povezani s policajcima u zajednici koji ?e redovito ophoditi plaže i pomo?i u o?uvanju reda i mira. Pripadnici spasila?ke službe ?e, sukladno usvojenom Planu upravljanja pomorskim dobrom Grada Pule, obnašati dužnost od 15. lipnja do 15. rujna 2007. svakodnevno, i to od 11-18 sati. Planom rada službe spašavanja na vodi Grada Pule za 2007. godinu, planirano je dvanaest spasioca školovanih prema programu Hrvatskog crvenog križa. Pravilnikom o radu službe definirane su dužnosti spasioca, na?in odijevanja, oprema, prva pomo? i ostalo.

Tako?er u skladu s preporukama Crvenog križa, odre?en je i plan intervencija, op?a pravila i standardi nadzora plaže (razmještaj i obilježavanje nadzornih to?aka, broj spasioca na nadzornoj to?ki...). Grad Pula je odredio voditelja Službe spašavanja na vodi, Masima Burši?a koji koordinira i nadzire rad spasioca te usko sura?uje s Crvenim križem, Lu?kom kapetanijom i MUP-om.(IP/N. M.)

Facebook komentari