Upravni odjel za kulture Grada Pule: Grad nije izdao suglasnost za privatni party Motorole

NAKON  "VATROMETA" KRISTINE DŽIN
Na upit Regional Expressa upu?enom gradona?elniku Pule Borisu Mileti?u da nam prokomentira izjavu ravnateljice Arheološkog muzeja Istre, Kristine Džin kako niti jednu manifestaciju u Areni nije mogu?e organizirati bez dozvole Grada i zna?i li to da je Grad dao dozvolu za organizaciju zabave tvrtke Motorola, gradona?elnik Mileti? nam je proslijedio o?itovanje Upravnog odijela za kulturu Grada Pule u kojem stoji :«Upravni odjel za kulturu izdaje suglasnost na ljetne kulturne manifestacije javnog karaktera koje se prire?uju u amfiteatru, na traženje Konzervatorskog odjela prema «Pravilniku o na?inu korištenja amfiteatra za održavanje ljetnih kulturnih manifestacija» koje je Poglavarstvo Grada Pule usvojilo u velja?i, 2007. Prema ?lanku 2. Odluke o korištenju, upravljanju, zaštiti i revitalizaciji amfiteatra u Puli Skupštine op?ine Pula iz 1984. godine koja je još na snazi, Arheološki muzej Istre nosioc je prava korištenja i upravljanja , dok ?lanak 6. iste odluke regulira pravo AMI-ja da za posebne namjene može sklapati posebne ugovore u svrhu osiguranja sredstava za redovno održavanje amfiteatra ( ?l. 7 posebnom namjenom smatra se osim kulturnih i organiziranje drugih manifestacija te i organiziranje trgova?ko-ugostiteljskih djelatnosti i propagandnog publiciteta u Areni), dakle bez suglasnosti Grada, koju AMI nije ni tražio od Upravnog odjela za kulturu. Upravni odjel za kulturu uredno izdaje suglasnost Konzervatorskom odjelu u Puli za sve ljetne glazbeno-scenske programe u Areni, na njihovo traženje, gdje se nigdje ne spominje privatni party Motorole u organizaciji «Lire Intersounda». «

Upravni odjel za kulturu
Pro?elnica
Klara Udovi?i?,dipl.oec.

Facebook komentari