Štinjanu se otima 30% zemljišta!

ŠTINJANCI O BRIJUNI RIVIJERI
Na danas održanoj konferenciji za medije Inicijativnog odbora za osnivanje op?ine Štinjan, Zoran Ran?i? i Vilim Cukon, upoznali su javnost sa svojim stavom o namjeri županije i Grada Pule glede realizacije projekta Brijuni Rivijera. Istaknuto je da do sada nije održana nikakva rasprava ili predstavljanje ovog projekta u Štinjanu, iako se projektom otima 30%, odnosno 175 hektara zemljišta koje je upisano u katastarsku op?inu Štinjan. "Po?ela je o?ita kolonizacija Štinjana te osje?amo obavezu da mještane Štinjana i širu javnost upoznamo s namjerama ljudi koji obavljaju o?ito u ne?ije ime ovu prljavu ili, bolje re?eno, "demokratsku" rabotu", naglasio je Cukon. Prema Odboru, pale su maske politici i ljudima koji su bili protiv osnivanja op?ine Štinjan te je postalo jasno "kakvi su im interesi" i zašto su onemogu?avali nastanak op?ine.
Istaknuto je da prema pomorskom pravu i oto?je Brijuni pripada Štinjanu te da aktualna vlast to dobro zna. "Štinjanska obala je najljepši istarski dio priobalja koji se otima Štinjanu za realizaciju projekta Brijuni Rivijera" dodao je te nastavio da je raspisano pravo gra?enja na štinjanskom zemljištu, Hidrobazi i Sv. Katarini-Monumentima od 66 godina nepotrebno jer je Vlada RH jasno nazna?ila da pravo gra?enja može biti do 66 godina pa se u Odboru pitaju zašto je odre?en baš taj maksimalan rok, naro?ito imaju?i na umu ?injenicu da je, primjerice, koncesija gradnje plinovoda kod Pi?na dana na period od "samo" 30 godina.
Pulska i županijska vlast su nazvane kolonizatorima koji rade što žele, prisvajaju bogatstvo domicilnog stanovništva, ne ulažu ništa, a iza sebe ostavljaju patnju, a sve pod okriljem tobožnje demokracije. Zoran Ran?i? je istaknuo da je o?ito da je jedini razlog zbog kojeg Štinjan nije postao op?ina taj što vlast želi prisvojiti štinjansko bogatstvo i zadržati ga za sebe i svoje poslušnike. "Živimo u prašini, smradu i tami. Najosnovije uvjete nam ne dajete. Prodajete nam zemljište i novac stavljate u gradsku blagajnu, dajete zemljište u pravo gra?enja, ali mi nemamo uvida kuda, koliko i za što se taj naš, od zemljišta naših o?eva i djedova, novac troši što je sramotno", dodao je Cukon.
Na novinarsko pitanje o pravnim koracima koje kane poduzeti, odnosno koji su im preostali na raspolaganju, Ran?i? je istaknuo da kao Odbor ne mogu sprije?iti projekt poput Brijuni Rivijere. "U napisima koji ve? nekoliko dana pune razne tiskovne i elektronske medije stalno se spominje Pula, a Štinjanu se oduzima ?ak 30% katastarske op?ine, a o njemu ni rije?i. Od 2003. nismo imali niti jedan kontakt s vode?im ljudima Brijuni Rivijere. Nadam se da ?emo djelovati kroz Mjesni odbor i bilo bi korektno da je netko od njegovih ?lanova uklju?en u rad Savjeta Brijuni Rivijere budu?i da se tre?ina zemljišta unutar tog projekta nalazi u Štinjanu. Ova i prijašnja pulska gradska vlast govore o demokraciji, izvještavanju gra?ana kroz mjesne odbore, tribine, ali kad se na?e netko tko argumentirano govori, onda se ništa ne doga?a. Mi želimo napraviti sve, jasno legalno, da kažemo svoj stav. Kako je Pulska grupa nedavno izjavila, a s ?ime se mi slažemo, jasno je da se ljudi moraju pitati o razvoju kakav žele. Ne postoje nikakvi planovi koji bi definirali  prostor koji je predmet natje?aja, a smatramo da se tome trebaju pitati ljudi koji tu žive", rekao je Ran?i?.
Zaklju?eno je da nije namjera Odbora rušiti projekt Brijuni Rivijera, ve? omogu?iti Štinjancima da u njemu ravnopravno sudjeluju. (S. Š.)

Facebook komentari