Tetra Pak donirao sredstva za pošumljavanje parka šume Punta Corrente

POSA?ENO 20 MLADICA
Donacija od 30.000 kuna iskoristit ?e se za sadnju stabala i ure?enje travnatih površina. Tetra Pak želi ukazati na važnost obnovljivosti prirodnih izvora op?enito, posebice šuma, a ovakvim donacijama pripomaže o?uvanju zelenih površina u hrvatskim gradovima.
Tvrtka Tetra Pak donirala je u sklopu korporativnog Dana zaštite okoliša 30.000 kuna gradu Rovinju za sadnju stabala i ure?enje travnatih površina u park šumi Punta Corrente u Rovinju. Pred okupljenim medijima u parku, direktorica komunikacija i zaštite okoliša u Tetra Paku Sonja Kožul uru?ila je ?ek s iznosom donacije rovinjskom gradona?elniku Giovanniju Sponzi, nakon ?ega su predstavnici grada i Tetra Paka zajedni?ki posadili prvih 20 mladica u parku.
„Ovo je prvi put da jedno privatno poduze?e dodjeljuje donaciju u ovu prekrasnu park šumu koja je ujedno i prvi proglašeno zašti?eno podru?je u Istri. Radi se, prije svega, o donaciji gradu Rovinju dok je Komunalni servis bio samo podrška. Vjerujem da ?e se naša suradnja nastaviti na zadovoljstvo obiju strana i gra?ana grada Rovinja“, rekao je direktor komunalnog poduze?a Komunalni servis, Marko Paliaga.
“Tetra Pak vjeruje u odgovorno poslovanje koje kombinira rast tvrtke s održivim razvojem. Donacijom Tetra Pak želi ukazati na važnost obnovljivosti prirodnih izvora op?enito, a posebice na važnost šuma koje nisu bitne samo za klimatsku ravnotežu, ve? i za biološku raznolikost te služe ljudima kao podru?ja za kvalitetno provo?enje slobodnog vremena. Kao odgovorna kompanija poduzimamo niz aktivnosti u vezi smanjenja emisije stakleni?kih plinova, recikliranja i ostalog te na globalnom i lokalnom nivou tražimo partnere koji imaju iste ciljeve. Izuzetno smo zadovoljni što smo u Hrvatskoj uspostavili partnerstvo s gradom Rovinjom, konkretnije s poduze?em Komunalni servis, koje nam je pružilo mogu?nost da doprinesemo obnovi ovog prekrasnog parka“, rekla je Sonja Kožul, direktorica komunikacija i zaštite okoliša u Tetra Paku.
Punta Corrente je jedna od najpoznatijih park šuma na Mediteranu, uz bok dubrovackom Lokrumu, što je omogu?eno pažljivim planiranjem hortikulturnih zahvata unutar parka. Park šuma „Zlatni rt“ u toponimu poznatija kao „Punta Corrente“, po biljnom inventaru i hortikulturnom rješenju najzna?ajnija je perivojna površina na našoj obali Jadrana površine 52,4 ha. Nastajala je u periodu od 1890. do 1910. zahvaljuju?i tadašnjem vlasniku austrijskom grofu Georgu Hütterodtu. Ovom donacijom park ?e od postati bogatiji za ukupno 40-tak stabala. (Ginkgo biloba, Tsuga menziesii, Cedrus deodara, Cupressus sempervivens `Pyramidalis, Pinus pinea i Eucaliptus camaldulensis). U nastavku ure?enja park šume u nama bližoj budu?nosti, dakle u slijede?ih 4 do 5 godina, nastavit ?e se aktivno sa sanacijom parkovnih staza, podizanjem rubnjaka kao i sa aktivnom sadnjom, ?iš?enjem i revitalizacijom ukupnog parkovnog šumskog podru?ja. Tako?er, park šuma i dalje ?e se opremati kvalitetnom komunalnom opremom, klupicama, dje?jim igralištem te ostalim sportsko rekreativnim sadržajima ovisno o potrebama i planovima.
Ina?e, ova donacija se doga?a na Dan zaštite okoliša koji Tetra Pak unutar kompanije obilježava svake druge godine u rujnu po?evši od 2001. godine. Na taj dan izvode se aktivnosti posve?ene zaštiti okoliša kao što je sadnja drve?a, a zaposlenici se upoznaju s brojnim nastojanjima korporacije u podru?ju zaštite okoliša.  Primjerice, pakiranja za teku?e prehrambene proizvode tvrtke Tetra Pak ?ak 74 posto su sastavljena od kartona. Kako se samo za karton koji dolazi iz šuma kojima se upravlja na odgovoran na?in može re?i da dolazi iz obnovljivih prirodnih izvora Tetra Pak je utemeljio tzv. Chain of custody – nadzornu proceduru kojom se podrijetlo kartona upotrijebljenog u proizvodnji ambalaže slijedi unatrag sve do njegova izvora tj. drveta u šumi u kojoj je posje?eno. Sukladno tome Tetra Pak traži od svojih dobavlja?a kartona posjedovanje me?unarodno priznatih certifikata o odgovornom upravljanju šumama.
Tako?er, Tetra Pak veliku pažnju posve?uje recikliranju koje svake godine u svijetu sve više raste. Tako je u 2006. godini reciklirano više od 300.000 tona ili 21 milijarda pakiranja kartonske ambalaže za napitke, a prije nekoliko mjeseci Tetra Pak je i u Hrvatskoj zapo?eo s promocijom organiziranog prikupljanja i recikliranja takve vrste ambalaže. Od 2006. korporacija Tetra Pak postala je 11. ?lan Climate Savers programa koji vodi WWF, a koji radi na borbi protiv promjene klime poput smanjenja emisija CO2. U skladu s time Tetra Pak je postavio klimatski cilj smanjenja emisija CO2 iz vlastitih proizvodnih postrojenja za 10 posto ili 140.000 tona do 2010. godine u odnosu na 2005. ?ime je, zajedno s ostalim aktivnostima, tvrtka iskazala odgovornost za vo?enjem vlastitog profitabilnog razvoja te doprinos o?uvanju planeta i za budu?e generacije. (IP)

Facebook komentari