"Svjedoci smo ?injenice"

NEKOLIKO ZANIMLJIVIH SITNICA IZ RADA GRADSKOG VIJE?A
Oni koji prate snimke rada pulskog Gradskog vije?a vjerojatno su zamjetili nekoliko minijatura koje se ili redovno ponavljanju, ili su kao neka zapažanja od sino? pomalo komi?na. Naime svjedoci smo ?injenice da se ova poštapalica naj?eš?e upotrebljava prilikom po?etka ve?ine izlaganja sudionika u raspravi. „Svjedoci smo ?injenice“ jedno je vrijeme bila poštapalica zaštitni znak Loredane Štok , no na 34. sjednici Gradskog vije?a svoja izlaganja sa „svjedoci smo ?injenice“ za?inili su  Loredana Štok, Bruno Langer, Marko Martin?i?, Damir Medan?i?  i u nekoliko navrata gradona?elnik Boris Mileti?.
Tijekom trajanja sjednice u?inila nam se zanimljiva opaska Bruna Langera nakon što je Vesna Duki? u ime predlagatelja u to?ki 9. Zaklju?ka o davanju prethodne suglasnosti na pove?anje temeljnog kapitala društva Kaštijun rekla kako se pun razvoj Kaštijuna može o?ekivati do 2050. Langer je u nevjerici klimnu glavom rekavši „Vidjeti ?emo“. Bruno Langer bi tada trebao imati 102 godine što je priznati ?ete prili?no optimisti?no „ ako smo svjesni ?injenice“ da ?e, kako sam Langer kaže zbog radijacije s Kaštijuna malo tko preživjeti. Zanimljiva je bila i zamolba vije?nice Mirjane Ružnjak upu?ena predsjedniku gradskog vije?a Denisu Martin?i?u da zamoli vije?nika Viktora Lazari?a da prestane lupati s nogama. „ ?ujte ako ve? mora plesati neka to onda radi vani, neka iza?e“ rekla je Mirjana Ružnjak. „Gospo?o Štok, isteklo vam je vrijeme“ jedna je od omiljenih re?enica Denisa Martin?i?a, a reakcije Loredane Štok su razli?ite zavisno o raspoloženju, sino? se Martin?i? morao zadovoljiti minijaturom „Da, da i vama ?e iste?i vrijeme, nema problema“. (N.M.)

Facebook komentari