Sanitarna kakvo?a mora na plažama u Istri

NA 85,64% PLAŽA MORE VISOKE KAKVO?E
U razdoblju od 23. do 29. srpnja 2007. godine obavljeno je sedmo redovno ispitivanje mora na plažama u Istarskoj županiji. Temperatura mora se kretala od 25,1 °C do 27,4 °C.
Na plažama od Savudrije do Rapca ukupno je uzorkovano 202 uzorka mora. Na 173 mjerne to?ke zabilježena je visoka sanitarna kakvo?a mora što zna?i da je u 85,64% uzoraka more bilo I vrste dok je na 23 plaže (12,87%) more bilo pogodno za kupanje, sport i rekreaciju odnosno zadovoljilo je uvjete za II vrstu mora.
Na tri mjerne to?ke je broj bakterija fekalnog one?iš?enja prelazio Uredbom propisane vrijednosti ali njihova numeri?ka vrijednost nije prekora?ila 100% vrijednost što, prema internim kriterijima, ukazuje daj je more umjereno one?iš?eno. More III vrste zabilježeno je na plaži u Medulinu – Pu 46 – AC „Medulin“ I – ulaz (kula) (FS 160/100 ml), na plaži u Rapcu – La16 – AC „Marina“ III (FC176/100 ml)  i na plaži u Umagu – U 49 TN „Stella Maris“ IV – laguna ispod aquagana (FC 120/100 ml).
Obzirom da Uredba o standardima kakvo?e mora na plažama (NN br. 33/96) ne prepoznaje „umjereno one?iš?eno more“ ili more III vrste ve? samo da li more na plaži „zadovoljava“ ili „ne zadovoljava“ za kupanje, sport i rekreaciju navedene vrijednosti ukazuju da se na tim lokalitetima nešto doga?a te da je potrebno hitno sagledati uzrok one?iš?enju te poduzeti aktivnosti uklanjanja istog.
U niti jednom uzorku vrijednosti bakterija fekalnog one?iš?enja nisu prelazile 100% vrijednosti propisane Uredbom što zna?i da nije zabilježena IV vrsta mora ili zagaženo more te nije bilo potrebno provesti zabranu kupanja. (IP)

Facebook komentari