Rovinjska Bolnica usvojila novi Statut i Pravilnike

SISTEMATIZACIJA PREDVIĐA SPAJANJE ODJELA I NOVA ZAPOŠLJAVANJA
Upravno vijeće rovinjske Bolnice za ortopediju i rehabilitaciju Prim. dr. Martin Horvat prihvatilo je odluku o donošenju novog Statuta i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Bolnice za ortopediju i rehabilitaciju te još niz Pravilnika koji reguliraju funkcioniranje ove ustanove, a među kojima su također Pravilnik o radu te u nacionalnim okvirima inovativan Pravilnik o plaćama, što omogućuje ne samo objektivno vrednovanje rada zaposlenika po točno određenoj  skali, već i nagrađivanje za iznimnu uspješnost radnika. Bolnica ima ambiciju u budućnosti osnovati kliniku unutar bolnice.
„Ukratko, cijela pravna konstrukcija bolnice se ''renovirala'',  što znači da su sad konačno postavljeni pravni temelji koji će dozvoliti Bolnici Prim. dr. Martin Horvat da se razvija u smjeru Klinike koja obavlja najsloženije oblike zdravstvene zaštite unutar svoje specijalnosti“, kaže ravnatelj dr. sc. Marinko Rade. 
Pravilnik o novom ustrojstvu, takozvana „sistematizacija“, pojašnjava dr. sc. Rade, predviđa sva radna mjesta koja su nam u ovom trenutku potrebna, kao i radna mjesta za kojima ćemo još imati potrebe tijekom razvojnog procesa. Također, doći će do spajanja odjela, a to znači da će odjeli biti veći i funkcionalno povezani te će se time omogućiti i bolje upravljanje njima u periodima u kojima su odjeli puni do zadnjeg kreveta, što je sve češća i češća situacija. 
Bolnica dobiva dva pročelnika koji će upravljati stručnim službama te se predviđa otvaranje Poliklinike i Znanstveno-nastavne jedinice koja će biti povezana sa fakultetima, za sada sa Medicinskim fakultetom Sveučilišta J.J. Strossmayera iz Osijeka, a u budućnosti i sa drugim nacionalnim i međunarodnim institucijama koje su već iskazale interes. 

„U Pravilniku o plaćama uvršteno je vrednovanje radnika po točno određenoj skali i  reizbornost za sva rukovodeća radna mjesta, što garantira dodatni angažman svih voditelja u vidu postizanja vidljivih i mjerljivih rezultata. Nova sistematizacija je tako koncipirana da predviđa radna mjesta za sve radnike medicinske i nemedicinske struke, znači apsolutno nema otpuštanja. Dapače, ubuduće bit će novih zapošljavanja jer trebamo nove stručnjake kako bismo širili djelatnost“, dodao je ravnatelj dr. sc. Marinko Rade.
U sklopu Poliklinike u planu je otvaranje dnevne bolnice i proširenje djelatnosti, a novim pravnim aktima, između ostalog, uređeno je i stažiranje u Bolnici na način da se ono omogući što većem broju studenata. 
„Donošenje Statuta i Pravilnika o unutrašnjem ustrojstvu Bolnice pravi je kamen temeljac koji napokon dopušta da se ova institucija razvije i postane klinika. To je ujedno i podloga za početak planskog investiranja. Nije tajna da već dvije godine jako dobro poslujemo te da sada razmišljamo o renoviranju vlastitim sredstvima.  Shodno tome, već od ove zime krenuti će nove investicije, a koje će se odnositi na obnovu prostorija predviđenih za novoosnovanu Polikliniku i obnovu Fizikalne terapije „ najavljuje ravnatelj.
O važnosti i obimnosti posla govori i podatak da je cijeli proces pripreme nove sistematizacije i pratećih pravnih akata trajao godinu dana. Na tomu su, usko surađujući s dr. sc. Marinkom Rade, ravnateljem rovinjske Bolnice za ortopediju i rehabilitaciju koji je bio i glavni savjetnik, zdušno radili eminentni stručnjaci Hrvatske udruge poslodavaca u zdravstvu (UPUZ), kao vodeći dionici javnozdravstvene politike u Hrvatskoj.
„Bistvo konačno usvojenog Statuta i Pravilnika o unutrašnjem ustrojstvu Bolnice je da je time prihvaćen onaj nevidljiv kostur koji će omogućiti da se u sljedećih desetak godina rovinjska Bolnica Prim. dr. Martin Horvat razvije u pravi zdravstveni centar. Sada, kad imamo tu nit vodilju, lakše je planirati i pokrenuti i investiranje“ zaključuje ravnatelj dr. sc. Marinko Rade. (REX)

Facebook komentari