HSU oporba "Hrvatskoj stranci umirovljenika"

Piše: Nenad Marjanovi?
Da se u ono što se doga?a oko Sisplaca nisu uklju?ili "penzi?i" mogli bismo re?i kako su gra?ani napokon shvatili svoja prava. Kreirati okruženje u kojem žele živjeti, a da o tome ne odlu?uje bilo tko u njihovo ime, osnovno je pravo na kojem se zasniva moderno  gra?ansko društvo. No, lupetanje koje glede ovog slu?aja iznose u stranci umirovljenika vrije?a zdrav razum odre?enog broja gra?ana. Bar onog dijela gra?ana koji znaju da je HSU, u gradu Puli - vlast.
Prilagodljiva svim mogu?im politi?kim kombinacijama ova stranka je pod plaštom "svete borbe za prava umirovljenika" naprosto zaboravila da o sudbini Sispalaca odlu?uje ona. Prate?i ono što su izložili na posljednjoj konferenciji za tisak s pravom se postavlja pitanje misle li iz stranke umirovljenika biti oporba samima sebi ili pak jednostavno zaboravljaju da Neta Žikovi? i Mario Radi? u Gradskom vije?u Grada Pule daju odlu?uju?e glasove vlasti.
Obrušiti se na današnju vlast, hvale?i pritom prijašnju, kako je imala razumijevanje za stanovnike Sisplaca i "zelene površine", dokaz je potpune izgubljenosti pulske podružnice Hrvatske stranke umirovljenika. Sudbina svih gra?evinskih poduhvata u Puli je u rukama Nete Žikovi? i Maria Radi?a i ako se njihov šef Silvano Hrelja želi istinski razdružiti s IDS-om oni ?e jednostavno odbiti kona?ni prijedlog GUP-a, te uvažiti silne primjedbe gra?ana.
Sve ostalo je jeftino politikantstvo kojeg, na žalost, ovoj stranci ne manjka na svim razinama vlasti u državi. Licemjerno je pljuvati po IDS-u, a pritom s njima obnašati vlast do dana današnjeg. Da su, recimo, "otpadnici" s pulske liste HSU-a Miljenko Suboti? ili Gracijela Jurca-Ivanov izjavili nešto sli?no još bismo mogli i shvatiti, no ovako slu?aj Sisplac po?inje bivati apsurdan.
Ono što je poanta ove pri?e jest da svaki potez HSU-a treba gledati kroz posebnu prizmu, bar što se ti?e pulskog GUP-a, Bunarine, Fratarskog, Sisplaca, Katarine... Sve to penzi?i mogu držati pod kontrolom ako žele, ponavljamo: njihovi glasove donose prevagu i da od gradnje ne?e biti ni "g" ako oni tako odlu?e, ma što god oni mislili da mi mislimo o tome.

Facebook komentari