Reagiranje Odbora za referendum

ISTRA NE ŽELI NITI ROCKWOOL, NITI LNG, NITI PLOMIN 3

U Redakciju RegionalExpressa pristiglo je priop?enje odbora za referendum koje možete pro?itati u nastavku.

Reagiranje „Odbora za referendum“ na iskrivljene i lažne izjave odgovornih istarskih politi?ara krajem 2007. godine

Upu?ena poruka, predsjedniku Županijske skupštine Antonu Perušku, danom predaje zahtjeva za referendum o Rockwoolu, koja je glasila „poštivanje prava gra?ana na referendum je test demokraciji u Istri“ odba?ena je i opet se je obistinilo da niti tre?i zahtjev gra?ana Istre za referendumom nije proveden.
Nažalost, time je demokratizacija u Istri kao i participacija gra?ana u odlu?ivanju opet izostala.
U Istri se trajno name?u volje politika, «iz višeg na niže - odozgor», a protiv pravila supsidijarnosti.
Za 2007. godinu definitivno možemo re?i da je godina nastavka negativnih, protugra?anskih trendova u Istri.

Rockwool se je dogodio tu gdje je i biti ?e obilježen kao ogromna crna mrlja na savjesti i moralnosti politike, na ekološkoj i demokratskoj svijesti vladaju?ih, a da bi ta savjest i moralnost bili u potpunosti dovedeni do apsurda, Jakov?i? se je unato? svojoj ulozi u svemu, ?ak proglasio najve?im istarskim ekologom godine!!!
Posljedice su se ve? pokazale, u nepovrat su obezvrije?eni prostor i poljoprivreda te gra?anska prava na supsidijarno odlu?ivanje, a kod gra?ana je prouzro?en strah od posljedica sukoba sa vlaš?u 
Ni njemu ni njegovim nalogodavcima nije jasno da su se gra?ani Istre i bez Rockwoola snašli i da žele živjeti u prostoru sa više ?istog zraka i ?iste prirode, sa više zdravlja, pravde, poštivanja vrijednosti i tradicije.
Istri je dosta CO2 i ostalih prljavih derivata po glavi stanovnika te boleština  koje iz tih zaga?enja proizilaze.
Istra ne želi niti Rockwool, niti LNG, niti Plomin 3, niti spaljivanje otpada u Koroma?nom.
Te vrlo jasne poruke gra?ana Istre po Tuliu Demetliki bile su „doga?anja naroda“,  po Marini Matulovi? Dropuli? „zakašnjela pamet“, a po Ivanu Jakov?i?u „politikanatstvo“. 

Pretjerana urbanizacija ve? daje svoje negativne u?inke (npr. slu?aj Vodnjana gdje je najprije prodana urbanizirana zemlja, a nakon toga se isti prodavatelj, Grad Vodnjan, žali na pretjeranu urbanizaciju!!!).
Pitoma sela u unutrašnjosti Istre po?ela su li?iti na hacijende iz western filmova, a priobalje na meksi?ke sapunice sa bazenom iz „Milano Mare“, prljaju?i tako prostor i obezvrje?uju?i tradicijsko stvaralaštvo kao podlogu moderne arhitekture.  
Do danas nije donesen zakon o agroturizmu za jednu od najprosperitetnijih grana razvoja sela i zale?a obalnoj Istri i ve?ina obitelji sa seoskih gospodarstava i danas obijaju vrata birokracije koja po naho?enju donosu kvazi uredbe, a na terenu se dešava najve?i plagijat koji obezvrje?uje ono što bi trebala biti intencija zakona, a to je o?uvanje seoske proizvodnje i služenje u izvornom seoskom ambijentu, što zna?i ostati na selu i sa?uvati selo.

Godina na isteku obilježena je i nekim sretnim okolnostima, neostvarenim  projektima samozvanog projektanata Ivana Nina Jakov?i?a ?iji „projekti“ se ne temelje na opravdanim potrebama razvoja niti stru?nom i profesionalnom planiranju potrošnje prostora. 
Sre?om na Brijunskom oto?ju nije prodan niti jedan kvadrat Istarske zemlje i nije sagra?en ili rekonstruiran niti jedan objekt posredovanjem poduze?a za „u?inkovitu rasprodaju Istre“ Brijuni Rivijera d.o.o., te najve?e istarske agencije za promet nekretninama.
A moglo se dogoditi kao i sa Barbarigom i Dragonerom ?ime bi se prouzro?ila nepopravljiva dugoro?na šteta gra?anima Istre i Hrvatske u ogromnim iznosima, ve?im od nekoliko milijardi kuna.
Sre?om, vra?en je na doradu i Generalni urbanisti?ki plan grada Pule i sada može biti dora?en i sa pripadaju?im teritorijem koje je napustila vojske od Valelunge do Muzila, te bi time Pula uistinu postala grad na moru, sa svom svojom ljepotom tre?eg milenija ali bez politi?kog posredovanja i fantomskog poduze?a Brijuni Rivijera, kojeg je napustio i njen generalni vo?a.
Još uvijek nije sagra?eno niti jedno golf igralište tako?er kao model iskorištavanja našeg prostora za neke nove  i strane kolonizatore.
Sre?om nije sagra?ena niti nova, najnovija „Jakov?i?eva bolnica“, na potpuno  pogrešnoj lokaciji i za ogromne i prevelike novce.
Bolnica je Istarska, te pripada svim gra?anima Istre i mora biti locirana na „vratima Pule“, po pravilima struke, a ne u centru grada, koji pripada sasvim drugim urbanim sadržajima.
Opet se sada politi?ki, „odozgor“, nudi i veliki sme?arski centar Kaštijun, a svaka bi i malo stru?nija osoba zaklju?ila da takav centar, na županijskoj razini, nema što tražiti na toj i takvoj lokaciji.
I svakoj doma?ici je to jasno ali to nije jasno Tuliu Demetliki i Ljiljani Dravec, a jasno i njihovom poslodavcu Ivanu Jakov?i?u.
Separiranje i recikliranje otpada treba se odvijati sa novim tehnologijama u industrijskim pogonima, a ne jednom ovakvom pre?icom spaljivanju.
Dosta nam je furana, dioksina i ostalih prljavština kao i politi?ara koji nam to nude kao pravo rješenje.
Godina na isteku obilježena je i drugim „planovima“ nametnutih odozgora i politi?ki, opet bez struke i opravdane lokacije institucije kao gradnja Moderne galerije kao Sveu?ilišni centar i studentski kampus.

Dokada ?e taj samozvani projektant Ivan Jakov?i? nametati takve projekte bez participacije zainteresiranih gra?ana i struke?
Dokada ?e nam nametati i nekakve paraistitucije Europskih regija koje tobože obe?avaju ogromne novce, a još nije riješio niti osnovna egzistencijalana pitanja povrata istarskih majki i penzionera iz Schengenskog susjedstva.

Sre?om Ivan Jakov?i? nema više vremena, niti ?e mu to nova Vlada dozvoliti, jer ?e valjda i tamo biti razumnih i prije svega stru?nih ljudi koji su i sada, a i u budu?e ?e procijeniti, da se takvi projekti ne mogu više nikada i nikome nametati „odozgor“ po nekakvim neobi?nim i mutnim vizijama, ve? isklju?ivo po struci , željama i potrebama gra?ana.

Predsjednik odbora     Bruno Poropat                               Potpredsjednik odbora  Damir Radni?                                                    

Facebook komentari