Razgovor: Ninoslav Mogorovi? (HIP)

 


DIJELOVI INTERVJUA IZ NOVOG «REGIONALA»


PROBLEM SAVUDRIJSKE VALE JE VE? RIJEŠEN

 

 

R: Nedavno je novi predsjednik SDP-a Milanovi? izazvao polemike zbog stava da bi njegov odabir izme?u ustaša ili partizana ovisio o više faktora i da mu je teško odabrati. Što biste Vi odabrali?

 

U povijesnom kontekstu šestojanuarske velikosrpske ?etni?ke diktature te Li?kog ustanka protiv te nakaradne i antihrvatske tvorevine bio bih vjerojatno ustaša, a iz istarske i dalmatinske perspektive po?etka ?etrdesetih godina prošloga stolje?a svakako Hebrangov partizan.

 

R: Kako biste, da ste na vlasti, riješili problem Savudrijske vale i granice na moru?

 

Da sam na vlasti taj problem ne bih uop?e rješavao jer je on nakon raspada Jugoslavije riješen upravo ovakvom granicom kakva je danas i to po svim pravilima me?unarodnog prava.

 

R: Jedna od tema o kojima ?esto govorite je NATO. U zadnje se vrijeme ova tema aktualizirala. Treba li nam za ulazak u NATO referendum?

 

Mislim da ne treba ulaziti u NATO, me?utim zagovornik sam vrlo bliske suradnje svih država demokratskog svijeta na suzbijanju me?unarodnog terorizma pogotovo onog fundamentalisti?ke islamske orijentacije. Mislim da se treba održati referendum.(N.M.)


Nastavak u Magazinu Regionalu broj 24

Facebook komentari