Pula Herculanea: Predradnje za ugradnju podzemnih spremnika za otpad

SLIJEDE UGRADNJE U KOLODVORSKOJ I SPLITSKOJ ULICI
Pula Herculanea obavještava građane da se nakon završetka pripremnih radova na lokacijama u Flanatičkoj, Istarskoj i Amfiteatarskoj ulici nastavlja širenje mreže podzemnih spremnika na lokacijama križanja Akvilejskog prilaza i Kolodvorskoj te Splitskoj ulici. Ove dvije predviđene lokacije pokrivaju dio korisnika koji obitava u Splitskoj ulici, Akvilejskom prilazu te Ravenskoj ulici. Tim lokacijama gravitira preko 400 obitelji ili gotovo tisuću korisnika. Lokacije podzemnih spremnika dogovorene su u suradnji sa konzervatorskim odjelom za što su ishođeni i prethodni uvjeti. Tijekom radova vršit će se i arheološki nadzor.

Navedeni dio grada preći će na korištenje podzemnih spremnika zaduženjem elektronskih kartica koje će omogućiti plaćanje po količini kao i mogućnost odvajanja korisnih sirovina. S obzirom na veliki broj korisnika na svakoj lokaciji bit će postavljeno ukupno 5 podzemnih posuda i to dvije za komunalni otpad od 5m3, po jedna od 5m3 za plastiku i papir te posuda od 3m3 za staklo.

Na navedenom području nalaze se transportni kanalizacijski kolektor iz smjera Velog vrha te Šijanski kolektor. Naime, 140 godina star Šijanski kolektor u Splitskoj ulici zidane je zasvođene konstrukcije građen u nasipnom dijelu terena i pod utjecajem je mora. Kroz EU projekt aglomeracije Pula Centar predviđena je potpuna rekonstrukcija kolektora ulicom 43. Istarske divizije od autobusnog kolodvora do ispusta u more, što će znatno povećati kapacitet za vrijeme oborina. Jednako stanje tla je i uz transportni kolektor u Kolodvorskoj ulici.

Tokom idućeg tjedna u Splitskoj i Kolodvorskoj ulici izvršit će se ojačanje temeljnog tla kojim se postižu statički povoljna svojstva postupkom mlaznog injektiranja. Stabilizacija tla omogućit će sigurne i nesmetane građevinske radove na ugradnji podzemnih spremnika. Pored navedenog, osigurat će se potrebni pokazatelji i preduvjeti projektantima za izradu glavnog projekta rekonstrukcije Šijanskog kolektora za koji je u tijeku ishođenje lokacijske dozvole.

Po završetku ove faze radova područje će biti dovedeno u prvobitno stanje. Druga faza radova u vidu iskopa i postavljanja podzemnih spremnika izvršit će se nakon turističke sezone. Osim navedenih lokacija podzemni spremnici postavit će se i u okružju Amfiteatra i to u Škaljerovoj ulici, Ozad Arene te Flavijevskoj ulici za što su već nabavljeni spremnici. Također, u planu je postavljanje podzemnih spremnika kod Fine te u blizini trga Portarata. Ovime bi uži gradski centar u potpunosti bio pokriven mrežom podzemnih spremnika.

U narednom periodu na dvije lokacije u Voltićevoj ulici i prilazu Monte Kapeleta postavit će se polu podzemni spremnici sa otpad omjerom. Dio je to plana pokrivanja dijelova grada gdje postoji velika koncentracija korisnika na malom prostoru što iziskuje veliki broj posuda na malom prostoru kao i učestala pražnjenja.

(rex/Foto: Manuel Angelini)

Facebook komentari