Provedeno ?etvrto ovogodišnje uzorkovanje mora na plažama

MJERENJA TRAJU DO KRAJA RUJNA Ministarstvo je na svojim web stranicama objavilo rezultate ?etvrtog ovogodišnjeg mjerenja kakvo?e mora na plažama hrvatskog Jadrana. ?etvrto po redu ispitivanje kakvo?e mora trajalo je od 11. do 28. lipnja 2007. i obavljeno je na 873 to?ke. Od ukupno 873 obra?ene, registrirana je jedna to?ka ja?eg one?iš?enja na kupalištu Hotela Park u Rijeci gdje je od 2005. godine postavljena plo?a zabrane kupanja, zbog prekora?enja maksimalno dopuštenih koncentracija mikrobioloških parametara. Uzrok one?iš?enja je propuštanje kanalizacije dijela grada Rijeke, a radovi sanacije su u tijeku. Prilikom uzorkovanja opažaju se osnovni meteorološki uvjeti kao i vizualni pregled mora – boja, prozirnost, vidljive plivaju?e otpadne tvari, vidljive mineralne masno?e te vidljive otpadne suspendirane tvari. Na mjestu uzorkovanja odre?uje se temperatura mora i pH vrijednost, a u laboratoriju se odre?uju mikrobiološki pokazatelji (ukupne koliformne bakterije – TC, fekalne koliformne bakterije – FC, fekalni streptokoki – FS). Mikrobiološki parametri smatraju se najzna?ajnijim indikatorima one?iš?enja mora fekalnim otpadnim vodama, pa se težište ispitivanja uzoraka postavlja upravo na tim parametrima, jer oni upu?uju na potencijalni rizik od zaraznih bolesti korištenjem morske vode za rekreaciju i kupanje ili proizvodnju hrane. Mikrobiološko zaga?enje mora na odre?enoj lokaciji - to?ki ispitivanja može u vremenu jako varirati. Ono ovisi o meteorološkim prilikama i hidrografskim osobinama mora (naoblaka, vjetar, temperatura mora, salinitet, valovi, morske struje), te na?inu ispuštanja otpadnih voda (povremeno ispuštanje otpadne vode, dnevne varijacije koli?ine otpadne vode, rad crpnih stanica). More na morskoj plaži udovoljava propisanom standardu ako vrijednosti bakterioloških pokazatelja ne prelaze grani?ne vrijednosti propisane Uredbom o standardima kakvo?e mora na morskim plažama (Narodne novine br. 33/96) (?l. 9 Uredbe). Temeljem višegodišnjeg iskustva ispitivanja sanitarne kakvo?e mora na plažama, uvedeni su interni kriteriji za ocjenu mora prema kojima se more ocjenjuje u ?etiri vrste, koje se obilježavaju sa ?etiri boje; more visoke kakvo?e (plava boja), more podobno za kupanje (zelena boja), umjereno one?iš?eno more (žuta boja) i ja?e one?iš?eno more (crvena boja). Kriteriji su uvedeni s ciljem da se izdvoje i istaknu podru?ja s vrlo ?istim morem. Prema podacima MZOPU kakvo?a mora u Hrvatskoj je na vrlo visokoj razini jer velika ve?ina uzoraka odgovara standardima koje propisuje Uredba. Pregled rezultata uzorkovanja u Istarskoj županiji može se pogledati na http://www.mzopu.hr/more/default.aspx?id=7 Prema navedenim podacima, primjerice za podru?je Pule, more je visoke kakvo?e (I.) na ve?ini pulskih plaža, a II. je kategorije na Zeleniki, Valsalinama (uvala Ferijalnog saveza), plažama hotela "Brioni" i "Park" te kod aquagana na Punta Verudeli. (IP/S. Š.)

Facebook komentari