Proizvodi ne poskupljuju zbog ekološke naknade

1. SIJE?NJA 2008. NE UVODE SE NOVE EKOLOŠKE NAKNADE
U medijima ovih dana citirane izjave sindikalnog ?elnika Krešimira Severa i pojedinih proizvo?a?i i uvoznika pi?a i napitaka kojima se za najavljena poskupljenja od 1. sije?nja 2008.  razlog traži u novoj ekološkoj naknadi nisu to?ne. 1. sije?nja 2008. ne?e biti uvedena nova ekološka naknada. Odlukom Ministrice Marine Matulovi? Dropuli? (NN 82/07) odre?eni su nacionalni ciljevi uvo?enja povratne ambalaže za 2008. godinu. Ti ciljevi jednaki su onima iz 2007. godine, tako da nema nikakve osnove za pove?anje cijena mlije?nih proizvoda zbog poticajne naknade, jer je ona i u 2008. godini jednaka nuli. Kako nije došlo do promjene nacionalnih ciljeva niti za druge vrste pi?a i napitaka, opravdanja za poskupljenje tih proizvoda ne mogu se tražiti u sustavu zaštite okoliša. (IP)