Prodan dio ulice u Pore?u

«JA U KU?U MOGU SAMO HELIKOPTEROM»

Iako imaju ku?u u elitnom djelu Pore?a, Špadi?ima, Blagoj?i?i svojoj ku?i ne mogu normalno pri?i. Do prošle godine koristili su se ulicom ispod svoje ku?e, ?iji je prilaz put k još nekoliko okolnih ku?a. Me?utim, zgrada koja je nastala na sredini ulice (Špadi?i 88) jednostavno je zagradila prilaze dviju parcela koje se nalaze iza nje. Stanari pod brojem Špadi?i 90 i 92 nemaju prilaz svojim objektima. «Ja u moju ku?u mogu samo helikopterom, taman imam malo mjesta na koje može sletjeti, jer s donje strane su mi ogradili ulaz, pa ni Elektroistra mi ne dolazi o?itati brojilo, jer ne žele preskakati ograde i ilegalno šetati tu?im vlasništvom, a s gornje strane, gdje sam iskoristio gradsko zemljište i nasuo si put, kako bi nekako ušao u ku?u, sada Grad želi da sve vratim u prvobitno stanje, jer navodno štetim zelenilu. Pa što oni misle, kuda da u?em u ku?u?». Ku?a koja se širi i na cestu sagra?ena je po detaljnom planu koji je tada bio na snazi, i prema tom planu, komad ceste je prodan, a s gornje strane njegove ku?e trebao je biti prilaz. Me?utim, dio ceste je prodan, prilazni put nije sagra?en, a detaljni plan pao je 1999. godine. Tako da se, Slobodan Blagoj?i? našao u vakuumu – i prilaz svojoj ku?i nema niti s jedne strane. «Kada sam se po?eo boriti za prilazni put, našao sam se u novim problemima. Sada mi žele srušiti ku?u i to iz dva razloga. Jer nemam prilazni put, što je to?no, ali ja ga nemam zbog njihove krivice, i jer nemam gra?evinsku dozvolu. Pa ja imam rješenje vještaka da je moja ku?a sagra?ena prije 15.velja?e 1968. i zato mi ni ne treba gra?evinska dozvola. Ona je i tada postojala u tim gabaritima». U Gradu Pore?u naglasili su da za taj dio ne postoji novi detaljni plan ure?enja, i da je taj dio ulice od 79 kvadrata, koja je bila u gradskom vlasništvu, prodan legalno investitoru 1998. godine sukladno tadašnjem provedbeno urbanisti?kom planu ure?enja Grada Pore?a. Gospodin Blagoj?i?, angažirao je i odvjetnika, koji kaže da se ovaj slu?aj može riješiti ili sudskim putem, da traže otvaranje spornog puta, ili upravnim putem. Me?utim, nadaju se da ?e se kroz novi prostorni plan ova situacija mo?i riješiti kako Slobodan Blagoj?i? u svoju ku?u ne bi trebao preko tu?ih dvorišta. (L.D.)

Facebook komentari