Problemi u dva pulska vrti?a

RIBICE I ZVON?I?I ZATVORIT ?E SE U LJETO 2008.
Nakon obavljenog nadzora temeljem dopisa Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, Uprave za predškolski odgoj i osnovno obrazovanje izvršen je uvid u objekte podru?nih odjeljenja PU Dje?ji vrti?i.  Iz zapisnika Ureda državne uprave vidljivo je da se u podru?nim odjeljenjima DV" Ribice", Usko?ka 20 i DV "Zvon?i?i", Osje?ka 7 (Stoja) trebali poboljšati uvjeti rada. Iako su se pokušavala prona?i razli?ita rješenja u tijeku ove pedagoške godine, preporuka je da bi spomenute prostore trebalo zamijeniti primjerenijima navodi se u priop?enju Marize Kova?evi? ravnateljice navedene ustanove. U nadzoru je utvr?en niz neadekvatnih uvjeta po?evši od premale kvadrature vrti?a, samo jedan sanitarni ?vor za djecu odnosno jedan za odrasle što je neprihvatljivo iz higijensko-epidemioloških razloga, te male ?ajne kuhinje. U spomenutim vrti?ima sada boravi 39-ero djece predškolske dobi mješovitog uzrasta.
Uvažavaju?i poteško?e u razmještanju djece u tijeku ove pedagoške godine, a u koordinaciji sa sanitarnim inspektoratom, rješenje sanitarne inspekcije odlaže se do kraja pedagoške godine 2007./08 tj. do ljeta 2008. Uprava dje?jih vrti?a postupiti ?e sukladno navedenom rješenju, a djeca i roditelji koji su korisnici ovih vrti?a bit ?e u slijede?oj godini smještena u druge vrti?e, prema željama i odabiru roditelja. Prilikom premještanja djece vodit ?e se ra?una o svim relevantnim ?injenicama te se truditi da djeca ostanu s mati?nim odgajateljima isti?e ravnateljica Kova?evi?. (REX)

Facebook komentari