Nema raspolaganja gradskim zemljištem bez odluke Poglavarstva i Vije?a

PRIOP?ENJE PULSKOG PODODSJEKA ZA INFORMIRANJE
Sukladno interesu javnosti vezano uz zemljište Grada Pule u sklopu projekta Brijuni Rivijera odnosno tvrtke Brijuni Rivijera d.o.o. dostavljamo Vam sljede?e priop?enje. Sukladno Statutu Grada Pule i Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima za raspolaganje gradskom imovinom nadležno je Gradsko poglavarstvo i Gradsko vije?e Grada Pule i do sada niti jedna odluka u tom smislu nije donesena. Bilo kakvim raspolaganje zemljištem nije mogu?e i ne?e se ostvariti bez prethodne odluke Gradskog poglavarstva i Gradskog vije?a Grada Pule. Objava prednatje?aja ne prejudicira odluku nadležnih tijela Grada Pule, koja ?e kao i u svim slu?ajevima do sada donositi odluke o raspolaganju svojom imovinom. Tako?er bitno je naglasiti da Gradsko Vije?e Grada Pule ima pod svojom ingerencijom donošenje prostornih planova za predmetne lokacije: Generalnog urbanisti?kog plana i planova ure?enja nižeg reda (UPU-a, DPU-a) ?ime smo sigurni da ?e se interesi Grada Pule i njegovih gra?ana poštivati i zaštiti.
Pododsjek za informiranje

Facebook komentari