Priop?enje za medije koalicije nevladinih udruga

GUBITAK SREDSTAVA
Vlada RH hitno mora pove?ati kapacitet i kvalitetu rada Središnje jedinice za financiranje i ugovaranje pri Ministarstvu financija te uvesti kontrolu kvalitete rada, jer Hrvatska gubi odobrena sredstva za razvoj. Hrvatska nije u stanju iskoristiti niti  predpristupne fondove koji su višestruko manji od strukturnih fondova, pa bi nam se moglo dogoditi, da ?e,  ukoliko u?emo u Europsku uniju sa ovom razinom institucionalnih kapaciteta,iznos ?lanarine premašivati iznos sredstava koje ?e državna, regionalna i lokalna samouprava povu?i i investirati u razvojne projekte. Broj državnih službenika nije dostatan za dobro administriranje fondova i projekata, ali još više zabrinjava njihova kompetencija, pa se ?esto ista pravila EU tuma?e na razli?ite na?ine, ovisno o službeniku, što dovodi do konfuzije kod korisnika sredstava. Provoditelji projekata se optere?uju dodatnom administracijom i pravilima koja su rigoroznija od pravila EU, pa se projekti birokratiziraju na štetu konkretnih rezultata. Sve to ukazuje na nekompetenciju i premali kapacitet državne administracije. Svjesni problema sa kojima se susre?u zaposlenici u SJFU, želimo naglasiti da nastalu situaciju ne smatramo njihovim propustom, ve? propustom njihovog vodstva koje im nije omogu?ilo dostatnu edukaciju, stimuliraju?a primanja i pravovremenu podršku. Me?utim, to  nije jedni uzrok zamrzavanju PHARE programa i smanjivanju sredstava IPA programa. Još više zabrinjava ?injenica da je jedan me?unarodni natje?aj poništen zbog curenja informacija, odnosno davanje povlaštenih informacija jednoj od tvrtki koja se je natjecala za provedbu natje?aja, ?ime je Državni zavod za zaštitu prirode izgubio preko 800.000 eura za razvoj informacijskog sustava. Natje?aji se raspisuju i do tri godine nakon odobravanja sredstava od Europske komisije, u zadnjem roku prije nego bi se sredstva nepovratno izgubila i vratila Europskoj komisiji. To dovodi do danono?nog pritiska na državne službenike i korisnike da u roku od 2-3 tjedna ugovore projekte s velikom mogu?noš?u poništavanja istih ukoliko se zakasni na rok. Za lošu iskorištenost sredstava iz europskih fondova odgovornost snosi isklju?ivo Vlada RH jer nije organizirala kvalitetan sustav njihovog upravljanja, a direktnu štetu snose korisnici tih sredstava: državne institucije (ministarstva, agencije, zavodi, itd.), jedinice regionalne i lokalne samouprave, gospodarstveni subjekti i organizacije civilnog društva, a u kona?nici svi gra?ani RH. Želimo naglasiti da problem zamrzavanja fondova nije nastao zbog izbornog i postizbornog perioda jer se na probleme administracije upozorava ve? duže vrijeme, što pokazuje i ?injenica da je ve?ina sredstava iz Phare 2005 programa ugovorena u zadnjem mjesecu isteka roka za ugovaranje (studenom 2007. g.), štoviše u posljednjem tjednu. Stoga zahtijevamo da Vlada RH prioritetno implementira zahtjeve Europske komisije u pogledu unapre?enja sustava upravljanja fondovima i omogu?i djelatnicima SJFU i drugih ugovornih tijela stimulativna primanja koja ?e biti u skladu sa njihovim kompetencijama, razinom odgovornosti i obimom posla. Tako?er tražimo da od sada Vlada redovito, potpuno i istinito informira javnost o napretku pregovora sa EU, provedbi institucionalnih reformi i razini iskorištenosti fondova.

Facebook komentari