Predstavnice Upravnog vije?a Arheološkog muzeja Istre teško optužuju Kristinu Džin

NA NEKE DJELATNIKE SE VRŠI PRITISAK MINISTARSTVA KULTURE
Revoltirane i razo?arane, predstavnice Upravnog vije?a Arheološkog muzeja Istre, izvijestile su danas poslijepodne o najnovijim zbivanjima u Arheološkom muzeju u Puli. Istaknule su na po?etku da zastupaju kolektiv i da nastupaju u potpunosti vanstrana?ki te da od toga nemaju osobne koristi, suprotno od onoga što, kako kažu, tvrdi Kristina Džin. Kako kažu, situacija se u Arheološkom muzeju znatno pogoršala, sada se na neke djelatnike, posebice ?lanove Upravnog vije?a vrši dodatan pritisak Ministarstva kulture, a to, tvrde, samo daje poticaj ravnateljici Džin, da postupa jednako. Podsjetile su da financijske nepravilnosti konstatirane prora?unskim nadzorom od listopada prošle godine nisu ispravljene te da niti jedan pravilnik koji je ravnateljica bila dužna donijeti, nije donesen, a niti jedna odluka Upravnog vije?a nije provedena, zbog ?ega su dva ?lana prije sedam mjeseci dala ostavku.
Programsko i financijsko izvješ?e za prošlu godinu nije usvojeno, kao ni plan nabave za ovu godinu. Istaknule su da se sistematski i na razne na?ine ometa rad Upravnog vije?a i da, iako su sve nadležne institucije, uklju?uju?i Ministarstvo kulture i Ministarstvo financija, bile upoznate sa problemima unutar Muzeja, nitko nije reagirao. Nadalje se pitaju zašto je ravnateljica šutila o ?injenici da se u Muzeju ve? duže vrijeme provodi istraga, a ?lanice vije?a su to saznale iz medija. Naglašavaju da je Džin o tome trebala izvijestiti resorno Ministarstvo.


KRISTINA DŽIN POKUŠAVA PRIVATIZIRATI HRVATSKU KULTURNU BAŠTINU


No, osim financijskih nepravilnosti, tu je i problem seljenja arheološke gra?e koje je obavljeno bez znanja voditelja doti?ne zbirke i prije dovršetka revizije nužne pri svakoj promjeni ravnatelja. Isti?u da to što krov prokišnjava, nije razlog da se takvo što u?ini bez dovršene revizije. Zapisnik sa sjednice održane 14. rujna unato? višekratnom traženju, djelatnici nisu nikada vidjeli, a tada je zatražen pristup u prostorije Uljanik Standarda, koje je Muzej unajmio, zbog sumnje da se tamo nalazi dio arheološke gra?e iz anti?ke zbirke. Naime, protivno zakonu, ovlašteni voditelj zbirke nema pristupa vlastitoj zbirci, niti informacije gdje se kulturno dobro nalazi! «Kako Kristina Džin postupa protivno zakonskim odredbama o ?uvanju i pohrani arheološke gra?e, smatramo našom dužnoš?u da javno izrazimo naše najoštrije protivljenje bilo kakvom pokušaju privatizacije hrvatske kulturne baštine», rekle su ?lanice vije?a.
Nadalje naglašavaju kako nema nikakvih informacija o tome je li sklopljen novi ugovor izme?u Muzeja i Me?unarodnog Istraživa?kog centra za arheologiju Brijuni – Medulin, koji je istekao u srpnju, a na ?ijem je ?elu majka ravnateljice Muzeja, Vesna Girardi Jurki?. «Dugogodišnja intenzivna suradnja financijski je potpuno netransparentna», istaknule su.
?lanice su od resornog Ministarstva o?ekivale da probleme riješi u što kra?em roku i u skladu sa zakonom. Ali, kažu, od 4. do 24. rujna u muzeju su boravila dva najavljena povjerenstva, me?u kojima i pravnik iz Ministarstva kulture, no nikada nisu dobile izvještaje o obavljenom nadzoru. «Želimo izvijestiti javnost o tome da resorno Ministarstvo krši propise, nisu poštivani propisi po kojima se bira Upravno vije?e, naime, Ministarstvo je imenovalo dva nova ?lana bez poštivanja procedure». O?ito je, naglašavaju, da se tu krše propisi, a o svemu ?e izvijestiti i Ministarstvo pravosu?a te predsjednika Vlade. «Bilo bi bolje da Ministarstvo rješava o?ite probleme koje je prouzrokovala ravnateljica Džin, umjesto da imenuje nove ?lanove», kažu.


RAVNATELJICA DŽIN VRŠILA NEZAKONITE ISPLATE


No, ono što najviše brine, jest ?injenica da je ravnateljica sebi vršila nezakonite isplate, ispla?uju?i si mjese?no više od 4.000 kuna te razliku krajem godine u iznosu ve?em od 13.000 kuna. «Na to je ukazalo Ministarstvo financija, ali nitko do sada nije reagirao, a Džin do danas nije vratila nezakonito ispla?en novac», re?eno je danas u prostorijama SIK-a. Ono što ?lanice vije?a izri?ito tvrde jest ?injenica da ravnateljici u takvom ponašanju pomaže Ministarstvo, a Džin navodno tvrdi da «joj se ništa ne može desiti jer je ku?ni prijatelj s ministrom Božom Biškupi?em». ?lanice su potvrdile da je za vrijeme konzultacija u Ministarstvu u Zagrebu, primije?eno kako Džin Biškupi?a oslovljava sa «ti».
Zbog svega toga, ?lanice Upravnog vije?a uputile su prije nekoliko dana, Ministarstvu kulture prijedlog za razrješenje ravnateljice Muzeja Kristine Džin.
Kao šlag na kraju, novinarima je predo?en ra?un tvrtke «Interkonzalting», na više od 170.000 kuna, iz 2006. godine, za obavljanje poslova savjetovanja, izrade projektnog programa te izvo?enje radova na rekonstrukciji i sanaciji. Ti radovi, kažu, nikada nisu izvršeni! A Džin je prije svega nekoliko dana medije izvijestila kako se u zgradu ne ulaže dok se ne riješe imovinski odnosi. Naime, zgrada Arheološkog muzeja u vlasništvu je Grada Pule. Stoga se u nju ne ulaže, kako je Džin rekla, dok se ne definiraju pravni odnosi. Dotle krov prokišnjava, a ostaje pitanje gdje je uloženo 170,800.000 kuna, ako ne u zgradu Muzeja.
Zanimljivo je napomenuti da je upravo «Interkonzalting» nadzirao radove nedavno urušene zgrade u Kupskoj ulici u Zagrebu. (P.A.)

Facebook komentari