Predstavljeni pore?ki gradski projekti

PORE?KI GRADONA?ELNIK PRIMIO ŽUPANIJSKU DELEGACIJU


Gradona?elnik Pore?a Edi Štifani? s ?lanovima Poglavarstva i suradnicima primio je delegaciju Poglavarstva Istarske županije na ?elu sa županom Ivanom Jakov?i?em kako bi ih upoznao i prezentirao im projekte Grada Pore?a. Nakon pozdravnih rije?i gradona?elnik je prezentirao projekte Grada. Iz podru?ja gospodarstva spomenuo je veletržnicu ribe koja se izvodi u okviru me?unarodnog projekta "Fish log" koji je financiran putem talijanskog zakona uz potporu i financiranje Istarske županije, Grada Pore?a, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva Republike Hrvatske te Istarske razvojne agencije.


Drugi važan projekt grada, a vezano uz gospodarstvo je poduzetni?ka zona Bui?i-Žbandaj. Kako je promet u gradu Pore?u dugo godina bio problem, gradona?elnik je istaknuo da ?e ga riješiti novom zaobilaznicom. Bit ?e duga 9,5, kilometara i dijeliti ?e se na sjevernu i južnu, sjeverna ide od Stancije Vodopija - Elektrometal - Stancija Portun - do Varvari, a južna od Varvari - Stancija Molindrio do Bijele Uvale. Trenutno je u fazi postupak rješavanja imovinsko pravnih odnosa. Parkiralištem kod groblja koje ?e imati 487 parkirnih mjesta koja ?e obuhva?ati mjesta za osobe sa invaliditetom, kampere i autobuse kao i projektima gradsko parkiralište i staro nogometno igralište tako?er ?e se riješiti problem parkiranja, naglasio je Štifani?.


Pore? veliku brigu vodi i o zaštiti okoliša. Dva vrlo važna ekološka projekta za Pore? suprojekt sanacije komunalnog odlagališta otpada "Košambra" na kojem radovi teku planirano, a u sklopu kojeg je i ure?aj za pro?iš?avanje otpadnih voda i septi?kih jama prvi takav u Hrvatskoj. Tu je i projekt "Jadran", projekt zaštite od one?iš?enja voda na priobalnom podru?ju.


U nastavku prezentacije gradona?elnik je istaknuo višenamjensku sportsku dvoranu "Žatika" ?ija ?e izgradnja biti završena u roku odnosno do Svjetskog rukometnog prvenstva 2009. godine. U tijeku su zemljani radovi. Gradit ?e se i škola na Finidi pa ?e svi u?enici poha?ati nastavu u jutarnjoj smjeni. Uz školu ?e biti izgra?ena i školska sportska dvorana.Još jedan kapitalni projekt Grada je dom za starije i nemo?ne osobe ?ija je izgradnja završena kao i hortikulturalno ure?enje. Sve?ano otvaranje doma planira se za 1. listopada ove godine.Trenutno se vrši dogradnja zgrade Pu?kog otvorenog u?ilišta, trokrilnog kompleksa u kojem ?e biti: u?ionice POUP-a, prostori Osnovne glazbene škole "Slavko Zlati?" odnosno trgova?ko - poslovni prostori.


Gradona?elnik je na kraju predstavljanja projekata naglasio i poticanu stanogradnju. Izgradnja stanova planira se do kraja ove godine. Župan Ivan Jakov?i? zahvalio se na detaljnoj prezentaciji i dao punu podršku razvojnim projektima, a Pore? je ocijenio najdinami?nijim gradom što se ti?e projekata i njihove realizacije.I ostali ?lanovi Poglavarstva Istarske županije pozdravili su projekte te naglasili kako bi Pore? trebao biti primjer i model ostalim gradovima Istarske županije. Nakon prijema sudionici sastanka otišli su u obilazak objekata u izgradnji. (IP)

Facebook komentari