Poziv na hitnu akciju protiv zaga?enja u središtu Pule

OTVORENO PISMO NADLEŽNIM SLUŽBAMA I POJEDINCIMA U GRADU, ŽUPANIJI I DRŽAVI
Obra?amo vam se zbog ozbiljnog ekološkog problema u naselju Kaštanjer u centru grada Pule gdje obrt za proizvodnju plovila Leidi ugrožava zdravlje gra?ana prkose?i odluci gra?evinske inspekcije po kojoj koristi bespravan ventilacijski sustav za ispuštanje otrovnih plinova. Konkretno: kako je vidljivo iz dopisa koji šaljemo u prilogu, još po?etkom ove godine obrtu Leidi je gra?evinska inspekcija naložila uklanjanje ventilacije. Prema tvrdnji Marijane Boži?evi? više inspektorice zaštite okoliša, rok za žalbu je istekao. Marsel Brki?, vlasnik obrta, ne pokazuje nikakvu namjeru da ventilaciju sam ukloni, zbog njega smo prisiljeni pozvati vas da se odluka inspekcije ?im prije izvrši.  Naime, u proizvodnji plovila od stakloplastike obrt Leidi koristi, izme?u ostaloga, otapalo stiren koje je od strane Me?unarodne agencije za istraživanje karcinoma prepoznato kao potencijalni kancerogen. Kao roditelje osmomjese?nog dje?aka ne vesele nas ni druge, "lakše" reakcije na udisanje stirena kao što su iritacija dišnog sustava i sluzokože. Tako?er ne možemo mirno sjediti iza zatvorenih prozora i gledati u?enike Osnovne škole Kaštanjer kako marendaju na nekoliko metara od sporne ventilacije dok njihovi roditelji vjerojatno ni ne slute potencijalnu svakodnevnu opasnost kojoj su im djeca izložena. Marsel Brki? o?igledno ra?una na sporost pravnog sustava a pri tome ne mari za zdravlje svojih susjeda. Stiren je nedvojbeno otrovna tvar jer se za njegovo korištenje propisuje adekvatna ventilacija, no ako se pogon koji koristi stiren nalazi usred naselja otrov se i uz najbolju ventilaciju iz radnog prostora samo prenosi u okoliš. Poštujemo sva?ije pravo na rad i Marselu Brki?u želimo uspjeh ali na za njegovu djelatnost adekvatnom prostoru. Kona?no, u nekoliko je navrata i sam Brki? potvrdio da razmatra mogu?nost preseljenja, no kako barata razli?itim datumima (od listopada ove godine pa sve do maja sljede?e), ?ini nam se da on tek gleda kako dobiti na vremenu, ponovno na ra?un svojih susjeda. I bez naro?ite stru?nosti lako je zaklju?iti da se njegov obrt ovdje našao greškom, kao što je greškom zapo?eo s radom u Pješ?anoj Uvali odakle je uklonjen na insistiranje tamošnjih stanovnika, stoga vas molimo da bez daljnjeg odlaganja i oklijevanja ispravite tu grešku i provedete postoje?u odluku nadležne inspekcije, uklonite nezakonito postavljen ventilacijski sustav, te preispitate dozvole i odluke prema kojima je ovakvom obrtu dopušteno igrati se sa zdravljem stanovnika Kaštanjera. Imaju?i u vidu veli?inu institucija koje vodite i kojima pripadate, naš je problem razmjerno jednostavan i malen zbog ?ega želimo vjerovati da ?ete ga tim lakše i brže riješiti. Bezuspješno smo pokušali stupiti u kontakt s Izvršnim odjelom gra?evinske inspekcije Ministarstva zaštite okoliša, prostornog ure?enja i graditeljstva (brojevi telefona 01/3712-700 i 01/3712-780), pa zato vama želimo što više uspjeha u rješavanju ovog i drugih, malih i velikih problema.
Srda?an pozdrav!
Natalija Grgorini? i Ognjen Ra?en

Ovaj su dopis preko elekronske pošte primili:
Boris Mileti?, gradona?elnik Grada Pule
Vesna Petrovi?, zamjenica gradona?elnika Grada Pule
Giordano Škufli? v. d. pro?elnika, Upravni odjel za prostorno ure?enje Grada
Pule
Silvija Hrelja, pro?elnica, Upravni odjel za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Pule
Darko Lukši? tajnik MO Kaštanjer
Jozefina Stanišljevi? ravnateljica O?  Ka??tanjer
Marina Matulovi? Dropuli?, ministrica zaštite okoliša, prostornog ure?enja i
graditeljstva
Nenad Mikuli? , na?elnik Sektora za procjenu okoliša i industrijsko one?iš?enje
Ministarstva zaštite okoliša, prostornog ure?enja i graditeljstva
Josipa Blaževi? Peruši? državna tajnica Uprave za inspekcijske poslove
Ministarstva zaštite okoliša, prostornog ure?enja i graditeljstva
Boris Bervida, pro?elnik Podru?ne jedinice u Pazinu Uprave za inspekcijske poslove
Ministarstva zaštite okoliša, prostornog ure?enja i graditeljstva


Facebook komentari