Potpisan ugovor o po?etku sanacije Kaštijuna

ZAPO?INJE IZVO?ENJE PRVE FAZE RADOVA NA SANACIJI
Danas je, u prostorijama upravne zgrade Pula Herculanea d.o.o. u 10.30 sati potpisan ugovor kojim ?e zapo?eti sanacija odlagališta Kaštijun. Potpisivanju ugovora bili su nazo?ni predstavnici tvrtke EUROCO d.o.o. g. Željko Mari? direktor, predstavnik Pula Herculanea d.o.o. g. Igor Stari direktor, i predstavnik Grada Pule g. Damir Prhat, pro?elnik upravnog odjela za komunalni sustav i imovinu. Potpisom ovog ugovora zapo?inje se sa izvo?enjem prve faze radova na sanaciji odlagališta komunalnog otpada Kaštijun. Dio radova, vrijednosti 6,4 milijuna kuna, izvest ?e tvrtka EUROCO d.o.o. iz Vinkovaca. Financiranje ovoga projekta provodi se dijelom iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku u?inkovitost u iznosu od 40%, a dijelom iz prora?una Grada Pule. Sanacija ?e se izvoditi prema projektu kojeg je izradila tvrtka IPZ Uniprojekt MCF d.o.o. iz Zagreba. Prema ovom ugovoru izvršiti ?e se radovi na ure?enju prometno manipulativnih površina, zatim, ure?enje reciklažnog dvorišta, te postava vage za vaganje otpada. Osim navedenih radova, izvesti ?e se tako?er i radovi na samom tijelu odlagališta. U sklopu ovih radova, tijelo odlagališta svesti ?e se u projektirane granice, urediti ?e se pokosi i izvesti dio završnog pokrovnog sloja, te izgraditi sustav odvodnje oborinskih i procjednih voda, koji uklju?uje postavu rigola s taložnicima i izgradnju obodnog kanala oko tijela odlagališta. Izgradnjom ovakvog sustava odvodnje sprije?iti ?e se odljev one?iš?enih voda u okolno tlo. Iako sanacija odlagališta Kaštijun zna?i sanaciju postoje?eg odlagališta i neovisna je od izgradnje samog postrojenja, odnosno novog odlagališta, ona predstavlja prvi veliki korak i preduvjet u rješavanju problematike komunalnog otpada koje ?e kona?no riješiti izgradnjom novog odlagališta. No, Istra i dalje ima preko 300 divljih odlagališta otpada. Takva odlagališta predstavljaju veliku prijetnju i opasnost za okoliš i ljude koji žive u neposrednoj blizini tih odlagališta. Pitanje ostaje, kada ?e i ho?e li se uop?e, dok nije kasno, krenuti u sanaciju tih divljih, za okoliš i ljude, posebno opasnih odlagališta otpada? (E.O.)

Facebook komentari