Potpisan ugovor o stalnom nadzoru na podru?ju park-šume Šijana

AKTIVNA ZAŠTITA PODRU?JA PARK ŠUME
Gradona?elnik Boris Mileti? i ravnatelj Javne ustanove Natura Histrica dr.sc. Elvis Zahtila potpisali su ugovor o financiranju uspostave stalnog nadzora  na podru?ju park-šume Šijana Ugovor predvi?a realizaciji aktivne zaštite na podru?ju park-šume Šijana u Puli, u 2008. godini, odnosno tim se ugovorom Natura Histrica obvezuje osigurati  cjelodnevni nadzor u park šumi Šijana tijekom 2008.g. ( organiziran u dvije smjene). Za provo?enje ugovorenih aktivnosti Grad Pula se obvezuje osigurati ukupno 70.000,00 kn. Gradona?elnik Mileti? ja naglasio da je Grad Pula u suradnji s «Hrvatskim šumama” i “Natura Histricom”, pokrenuo  inicijativu revitalizacije park šume  Šijana. Cilj je park šumu Šijana sadržajima približiti interesima i potrebama gra?ana, kako bi  mogla  ponuditi sadržaje nužne za masovnije okupljanje obitelji, sportskih rekreativaca i ostalih ljubitelja prirode sa podru?ja Grada Pule, a i šire. Novac predvi?en u prora?unu Grada Pule za 2008. godinu za ure?enje Park šume Šijana iznosi 600.000,00 kuna a predvi?ena sredstva nužna su za nastavak pokrenute inicijative revitalizacije Park šume. Ravnatelj Javne ustanove Natura Histrica dr.sc. Elvis Zahtila naglasio je da je preduvjet za kvalitetnije korištenje park šume Šijana cjelodnevni nadzor, te da Grad Pula uz grad Rovinj jedini sudjeluju u sufinaniciranju rada Nature Histrice s ciljem poboljšanja stanja u zašti?enim podru?jima na njihovom prostoru. Ukratko je predstavljen Pravilnik o unutarnjem redu kao osnovni upravlja?ki dokument zašti?enog podru?ja, kojim se definiraju pravila ponašanja u park šumi Šijana. Tijekom 2007. i 2008. g. zapo?elo je hortikulturno ure?enje Šijanske šume. Podru?je nekadašnjeg botani?kog vrta je raskr?eno, a na istoj lokaciji posadit ?e se novi. U suradnji s komunalnim poduze?em Pula Herculanea šuma je o?iš?ena od otpada godinama dovoženog u šumu. Nabavljene su ?etiri rampe i deset stupi?a, koje su postavljene na ulaze u park šumu, kako bi se zaprije?io prolaz motornim vozilima i onemogu?ilo daljnje navoženje otpada. Nabavljene su i obavijesne table o  mjestima dozvoljenog odlaganja otpada i informativne orijentacijske tabele uz pješa?ke staze namijenjene lakšem snalaženju. Obavljene su pripreme za daljnji razvoj projekta, a sa željom da se konsenzusom definiraju budu?i sadržaji uz uvažavanje specifi?nosti park šume. S tim ciljem su održani sastanci s udrugama rekreativaca, šeta?ima i udrugama za zaštitu okoliša na kojima su iznesene potrebe i ideje svih sudionika. Osim toga pokrenuta je anketa na web stranicama Grad Pule i nekim drugim web stranicama,  te me?u u?enicima srednjih škola da se ispita mišljenje javnosti o njihovim željama.Primarno podru?je na koje ?e se budu?e aktivnosti orijentirati je „oživljavanje“ centralne poljane park šume Šijana, vjerujem da ?e tijekom ove godine na centralnoj poljani biti ure?eno i jedno dje?je igralište.- naglasio je Mileti?. Grad Pula zajedno sa Naturom Histricom, te Turisti?kom zajednicom ima u planu projekt ure?enja Šijanske šume aplicirati za dobivanje sredstava EU. Sljede?i korak u daljnjem razvoju projekta je izrada sveobuhvatnog idejnog projekta ure?enje šume, koji bi u cijelosti odredio na?ine ure?enja Šijanske šume.

S poštovanjem,

Pododsjek za informiranje


Facebook komentari