Parking nije stvarni problem prometne gužve u Puli?

PROJEKT PROMETNE STRATEGIJE GRADA PULE
Danas, s po?etkom u 10 sati održana je 82. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule na kojoj je poglavarstvu i medijima predstavljen prijedlog prometne strategije za grad Pulu. Prezentaciju je održao Willem Brouwer u ime tvrtke DHV Consultants iz Nizozemske u sklopu programa Europske banke za obnovu i razvoj. Projekt se poglavito fokusira na rješenje problema parkinga koji je prema njemu izvorište ve?ine prometnih problema u gradu. Prema tome, da bi se problem riješio, potrebno je ograni?iti pristup vozilima centru grada, uvesti sustav “park and ride” te pove?ati korištenje usluga javnog prijevoza smatra Brouwer koji navodi i parkirni program u deset to?aka:
1. relocirati parking gdje je potrebno
2. proširiti reguliranje
3. provoditi zabranu korištenjem fizi?kih mjera
4. diferencijacija parkirnih tarifa
5. podizanje cijena
6. priprema sustava nadzora
7. pospješiti kvalitetu što zna?i uvesti parkirne automate i prometnu signalizaciju
8. lobirati za decentralizaciju djelovanja policije odnosno pove?ati ovlasti lokalne vlasti
9. pružiti kvalitetan paket za stanovništvo
10. uvesti sustav P&R
Prema predstavljenom projektu, stanovnici Pule ?e imati nekoliko razli?itih tarifa za parkiranje koje ?e varirati ovisno o lokaciji, a kretati ?e se od 15, 7 do 4 kn, ali ?e se negdje zadržati i sadašnje tarife. “Park and ride” u Puli nije jednostavno uvesti ali je višestruko koristan kako za stanovnike tako i za turiste, a predvi?en je na tri lokacije, uglavnom izvan centra. Nadalje, projekt predvi?a zatvaranje Giardina za promet osobnih vozila kao i uklanjanje parkirnih mjesta s Giardina koji imaju vrijednost za razvoj u turisti?kom pogledu. Uvo?enje jednosmjernog prometa predvi?eno je za: Kolodvorsku, Splitsku, Ulicu Sv. Ivana, Dubrova?ke bratovštine, Vergerijevu, Cankarevu, Varaždinsku i Škaljerovu ulicu navodi Brouwer. Gradona?elnik pak smatra kako problemu gužve u gradu doprinose i stanovnici obližnjih naselja koji zbog posla gravitiraju u sam centar, a što samim stanovnicima Pule predstavlja dodatni problem parkinga i gužve. Ipak, nastavlja Mileti?, za vrijeme sezone, posebno za kišnih dana, teško ?e biti izna?i adekvatno riješenje za turiste koji pohrle u grad. Dogradona?elnica smatra da je predstavljeni projekt previše usmjeren na sami parking, umjesto na javni gradski prijevoz što je bolna to?ka ovoga grada i ne slaže se s fizi?kim barijerama ve? je za ja?u aktivaciju prometne policije te za poboljšanje mogu?nosti i mobilnosti invalida u gradu što smatra nije dovoljno dobro obra?eno. Zanimljivo je i razmišljanje Radina koji smatra da je prometni kolaps u gradu kulturološke naravi jer su eto stanovnici Pule naviknuti parkirati besplatno u samom centru i to još na nogostupu ili ?ak na zelenoj površini dok Karolina primjerice zjapi prazna. Ove tvrdnje zacijelo imaju temelje, me?utim, i Forum je nekada bio parkiralište što ve? dugi niz godina nije slu?aj, a pokazatelj je da se na pravi na?in riješenje ipak može izna?i smatra Boljun?i?. (D.F.)

Facebook komentari