Osma konferencija o odnosima s javnoš?u

 

U ROVINJU TRAJU ZANIMLJIVA TRODNEVNA PREDAVANJA

 

U Rovinju je u ?etvrtak, otvorena Osma konferencija o odnosima s javnoš?u Hrvatske udruge za odnose s javnoš?u. Konferencija ?e u sljede?a tri dana okupiti ugledne strane i doma?e predava?e iz podru?ja komunikacija, gospodarstva i politike koji ?e svoja profesionalna iskustva i znanja podijeliti s oko 300 sudionika. Konferencija je zapo?ela predavanjem prof.dr.sc. Dejana Ver?i?a, suosniva?a i partnera agencije Pristop te docenta na studiju odnosa s javnoš?u i komunikacijskog menadžmenta na Sveu?ilištu u Ljubljani na temu „Odnosi s javnoš?u kao meka mo?: ekonomija, politika i odnosi s javnoš?u“. U svom predavanju Ver?i? je naglasio sve ve?i zna?aj i ulogu odnosa s javnoš?u na podru?ju ekonomije i politike.Drugi dan konferencije predavanje ?e održati David Henderson, veteran strateškog komuniciranja, autor i dobitnik nagrade Emmy kao dopisnik CBS Network Newsa na temu odnosa s medijima u svijetu novih medija. Više o ulozi odnosa s javnoš?u u sektoru turizma sudionici konferencije ?e mo?i saznati na predavanju dr. Hansa P. Danusera, predsjednika Turisti?ke zajednice St. Moritza. (IP)

Facebook komentari