Opožarene šume ne mogu postati gra?evinsko zemljište

PRIOP?ENJE IZ MINISTARSTVA ZAŠTITE OKOLIŠA Zakonom i provedbenim propisima u podru?ju prostornog ure?enja koji su doneseni u razdoblju od 2004. godine do danas reguliran je na?in i uvjeti proširivanja gra?evinskog podru?ja u zašti?enom obalnom pojasu.
Tako su u procesu uskla?ivanja prostornih planova s Uredbom o zašti?enom obalnom podru?ju morale biti smanjene sve gra?evinske zone koje nisu 80 posto iskorištene. Na temelju tih propisa prostornim je planovima onemogu?ena i gradnja na nenaseljenim manjim jadranskim otocima, a turisti?ke zone predvi?ene planovima donesenim prije 2004. smanjene su za 30 posto.
Iz svih tih razloga prenamjena zemljišta iz šumskog u gra?evinsko nije osnovana na zakonu, niti za tu namjeru može biti razlog opožareno podru?je. Istim je propisima odre?eno da jedinice lokalne samouprave u postupku donošenja prostornog plana trebaju ishoditi suglasnost Ministarstva zaštite okoliša, prostornog ure?enja i graditeljstva, bez koje se plan ne može donijeti. Jedan od bitnih elemenata u provjeri prostornog plana prigodom izdavanja suglasnosti je pitanje planskih rješenja u odnosu na gra?evinska podru?ja.
Važno je naglasiti da u postupku donošenja prostornog plana svoje mišljenje daje Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva u pogledu poljoprivrednog i šumskog zemljišta. Naime, Zakonom o poljoprivrednom zemljištu (?lanak 17.) odre?eno je da se promjena namjene poljoprivredne površine provodi u skladu s dokumentima prostornog ure?enja i drugim propisima. Zakonom o šumama (?lanak 53.) odre?eno je da se opožarene površine šuma ne mogu privesti drugoj kulturi pet godina od opožarenja, a kamoli pretvoriti u gra?evinsko podru?je. Osim toga istim je Zakonom odre?eno da se prostornim planom u šumi i na šumskom zemljištu mogu planirati samo one gra?evine koje se zbog tehni?kih i ekonomskih uvjeta ne mogu planirati izvan tog podru?ja (infrastruktura, sport i rekreacija, lov …). (IP)

Facebook komentari