Odjeci izjave Bruna Langera da Pula postaje novi ?ernobil (1,2)

 Vesna Petrovi? (HSU): "RADIOAKTIVNI OTPAD STVARA PANIKU, ZATRAŽILA SAM OD GRADONA?ELNIKA INFORMACIJE"

Nastavljamo sa objavljivanjem stavova nekih politi?ara koje smo zamolili da iznesu svoje mišljenje o "radioaktivnom otpadu" Bruna Langera. "Smatram da bi svaka izjava gradskog vije?nika ili vije?nice izre?ena pogotovo na sjednici gradskog vije?a trebala biti utemeljena na ?injenici a ne korištena u politi?ke svrhe. Radioaktivni otpad sam po sebi stvara paniku kod ljudi, i to opravdanu. Tim više bi dvaput o takvim izjavama trebalo razmisliti. Kako bi utvrdili istinitost iznesenog, ju?er sam osobno od gradona?elnika zatražila što hitnije detaljne informacije".

Mauro Ivan?i? (HNS-LD): "RADIOAKTIVNI PEPEO PLOMINSKE ELEKTRANE I DALJE RAZNOSI VJETAR"

Pitali smo nekolicinu istarskih politi?ara kako ocjenjuju izjavu vije?nika ISDF-a u gradskom vije?u Grada Pule, Bruna Langera, o navodnom deponiranju radioaktivnog otpada u blizini Pule. Prvi nam je odgovor poslao Mauro Ivan?i? (HNS-LD). "Glede deponiranja radioaktivnog otpada na deponiji otpada Kaštijun (budu?a centralna istarska deponija otpada), takvo što nije mogu?e u pravno ure?enoj i demokratskoj državi, bez korupcije i sa u?inkovitim pravosu?em odnosno provo?enjem zakona. Me?utim moram konstatirati da Poglavarstvo IZ na ?elu sa županom Jakov?i?em nije našlo za shodnim konzultirati i službeno informirati gra?ane Istre odnosno Op?ine i Gradove Istre o osnivanju Županijskog poduze?a za zbrinjavanje otpada, sto je u?inila Županija i grad Pula krajem prošle godine.Nakon svega navedenog postavlja se pitanje tko ?e nadgledati rad novog poduze?a, u kojeg su u Nadzorni odbor imenovani uglavnom partijski poslušnici, a radi se o milijunima Eura koji se donose na odabir u?inkovite i po okoliš sigurne tehnologije. Jedna od takvih "dobrih i sigurnih tehnologija" bila je zagreba?ka spalionica na Jakuševcu (koja je eksplodirala) a kažu da je koštala oko 40,000.000 DEM.Radioaktivni pepeo plominske elektrane (stari deponij) i dalje vjetar raznosi; koli?ina olova u rijeci Mirni tri puta je ve?a od dozvoljenih granica (vidi Prostorni plan Istarske županije).

Danas ?ovjek, u našem društvu ima razloga biti sumnji?av stoga sto se gra?anima oduzima pravo odlu?ivanja, a javnost s sustavno manipulira.Pokušaja izgradnje deponija (komunalnog i INDUSTRIJSKOG !??) OTPADA JE BILO I U Gradu Buzetu (na poljoprivrednom zemljištu, 100 m od rijeke Mirne i 500 m od Istarskih Toplica) no 5-godišnjom borbom smo to uspjeli sprije?iti te ukazati na potrebu suvremenijeg zbrinjavanja otpada, a Istarska županija u tome kasni 15 godina (Studija zbrinjavanja otpada za Istarsku i PG županiju izra?ena je 1993.godine/financirala studiju je Europska banka). Nadamo se da ?e kontrola i katastar otpada biti u?inkovit i da se takvo nešto ne?e desiti iako je "trgovina" otpadom jedno od najunosnijih crnih poslova u svijetu." (N. M.)

Facebook komentari