Objava rezultata ankete o ekonomskim posljedicama COVID-19 krize

ISTRAŽIVANJE JE SPROVEDENO U ISTARSKOJ ŽUPANIJI
Istraživanje je proveo Centar za istraživanje tržišta i javnog mnijenja MODUS OPERANDI d.o.o. sa sjedištem u Puli, koji zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu na području istraživanja daje svoj doprinos u borbi protiv COVID-19. Cilj istraživanja je bio utvrditi stajališta stanovnika Istre o ekonomskim posljedicama uslijed COVID-19 krize.

Metoda sakupljanja podataka je bila online, na bazi 788 ispitanika punoljetnih osoba s područja Istarske županije. Uzorak je selekcioniran po spolu, starosti i geografskom području.

REZULTATI:

Utjecaj Covid-19 krize na radni status:
 
Među zaposlenicima u privatnom sektoru 31% ispitanika radi u nepromijenjenim uvjetima, dok ih 16% radi od kuće. Bez posla je ostalo 9% ispitanika u privatnom sektoru, a 27% ispitanika je i dalje u radnom odnosu sa smanjenom plaćom.
U javnom sektoru 34% ispitanika radi u nepromijenjenim uvjetima, i 33% ispitanika radi od kuće. Bez posla je ostalo 2 % ispitanika, a 15 % ispitanika je i dalje u radnom odnosu ali  sa smanjenom plaćom.
 
Mogućnost gubitka posla:

Među ispitanicima koji su zaposleni, 60,6% ispitanika radi u privatnom sektoru, dok 35,1% radi u javnom sektoru.
U privatnom sektoru je 55,1% ispitanika jako ili umjereno zabrinuto zbog mogućnosti gubitka trenutnog posla.
U javnom sektoru 27,5 % ispitanika je jako ili umjereno zabrinuto zbog mogućnosti gubitka posla, a gotovo 69,5% ispitanika iz javnog sektora je malo ili nimalo zabrinuto zbog mogućnosti gubitka trenutnog posla.

Kućni budžet:

Covid-19 kriza je kod 60,59% ispitanika utjecala jako ili srednje na kućni budžet. 22,8% ispitanika tvrdi da je kriza malo utjecala na njihov kućni budžet, dok 14,07% tvrdi da kriza nije nimalo utjecala na kućni budžet.

Potrošačke navike:

Najveći broj ispitanika, 20,7% je odgodio planirana putovanja u 2020.godini. Od potrošačkih navika 27,6% ispitanika se odreklo, ili odgodilo veće kupnje poput nekretnine, auta, ili tehnoloških aparata, uređaja. Zatim 18,4% ispitanika se odreklo kupovine odjeće,obuće,kozmetike, nakita. 15,8% ispitanika je smanjilo osnovne životne troškove poput kupnje osnovnih potrepština, hrane, režija, stanarina i ostalog, a 9,9% ispitanika nije mijenjalo potrošačke navike.

Utjecaj na turizam:

Iznajmljivanjem privatnog smještaja turistima bavi se 27,9% ispitanika, među kojima 90.9% ispitanika izjavljuje da je Covid-19 kriza utjecala negativno ili veoma negativno na njihovu djelatnost.

Ekonomski oporavak:

Najveći postotak ispitanika 42,17% smatra da će gospodarski oporavak uslijediti unutar 1 do 3 godine, a 20,7% smatra da je potrebno više od 3 godine za gospodarski oporavak. Da ce oporavak uslijediti unutar 12 mjeseci smatra  28,33% ispitanika smatra a  5,44% ispitanika smatra da neće nikada doći do gospodarskog oporavka.

Smanjenje plaća zaposlenima u javnom sektoru:

Vezano za smanjenje plaća zaposlenima u javnom sektoru 72,64 % ispitanika se slaže u potpunosti ili djelomično. Više od polovice ispitanih poduzetnika, samozaposlenih i freelancera smatra u potpunosti da treba smanjiti plaće zaposlenima u javnom sektoru, točnije 58,5% njih.

Također najveći postotak ispitanika iz privatnog sektora se slaže u potpunosti sa smanjenjem plaća zaposlenih u javnom sektoru, točnije njih 41,9%.  

Među ispitanicima koji su zaposleni u javnom sektoru, 10,9% njih se slaže sa prijedlogom smanjenja plaća u njihovom sektoru, 37,5% ispitanika se slaže djelomično, a 45,3% ispitanika iz javnog sektora se ne slaže s tim prijedlogom.

Rezovi u javnom sektoru:

Najveći postotak ispitanika, 87,8 %  smatra da treba učiniti rezove u javnoj upravi, ministarstvima, agencijama, te regionalnim i lokalnim organima uprave. U financijskim  javnim društvima 42,9% ispitanika smatra da treba učiniti rezove, u nefinancijskim javnim društvima, komunalnim  poduzećima 33,6% ispitanika, te u nevladinim organizacijama 33,1% ispitanika. Najmanji postotak ispitanika, točnije 10,5% smatra da treba učiniti rezove unutar javnih ustanova, poput obrazovanja,zdravstva i kulture.

Smanjenje ili ukidanje jedinica lokalne samouprave:

Samo 6,6% ispitanika ne podržava ideju o smanjenju ili ukidanju broja  jedinica lokalne samouprave, dok 87,52% ispitanika podržava tu ideju. Među ispitanim poduzetnicima, samozaposlenima i freelancerima 94,3% njih  podržava ukidanje ili smanjenje jedinica lokalne samouprave. Među ispitanicima koji rade u privatnom sektoru 91,8% njih se slaže, dok se iz javnog sektora manje ispitanika slaže, njih 76,4%.

Uloga institucija u Covid-19 krizi:
 
Najveći broj ispitanika, njih 46% smatra da bi se Vlada RH trebala potruditi više tokom ove krize, a  21,9 % ispitanika smatra da bi to trebale učiniti banke i financijske institucije. Manji broj ispitanika smatra da bi se Europska unija, županija,općine i gradovi trebali potruditi više  i pomoći tokom krize.

Gospodarske djelatnosti pogođene Covid-19 krizom:

S obzirom na značajan udio turizma u ekonomiji, nije iznenađujući podatak da 80,2% ispitanika smatra upravo turizam najpogođenijom djelatnošću, zatim slijede industrija, usluge, poljoprivreda, te trgovina.  Samo 0,3% ispitanika smatra građevinarstvo najpogođenijom djelatnošću tokom Covid-19 krize.

(REX)
 

Facebook komentari