O zagađenju zraka ozonom na dan 27. lipnja 2019.

DONOSIMO OČITOVANJE ŽELJKA STIPIĆA, VODITELJA LABORATORIJA ZA ISPITAVANJE ZRAKA
Na pismo čitatelja o zagađenju zraka ozonom na području Istarske županije na dan 27. lipnja dobili smo očitovanje Željka Stipića, voditelja Laboratorija za ispitivanje kvalitete zraka Zavoda za javno zdravstvo.

Posljednjih dana u medijima je prisutna značajna količina informacija koje obrađuju povišene koncentracije ozona na područjima na kojima se prati ovaj onečišćivač, pa tako i na području Istarske županije. Onečišćenje zraka šteti zdravlju ljudi i okolišu. Tijekom proteklih desetljeća u Hrvatskoj i Europi znatno su se smanjile emisije brojnih onečišćivača zraka, što je dovelo do poboljšane kvalitete zraka. Lebdeće čestice, dušični oksidi i prizemni ozon, danas se smatraju trima onečišćujućim tvarima koje najviše utječu na ljudsko zdravlje.

Kvaliteta zraka ne raste u skladu s općim smanjenjem antropogenih emisija (koje uzrokuju ljudi) onečišćujućih tvari u zraku što možemo objasniti nepostojanjem jasnog linearnog odnosa između smanjenja emisija i koncentracija onečišćujućih tvari u zraku, kao i porastom prijenosa onečišćujućih tvari u zraku na velike udaljenosti iz drugih područja u odnosu na poziciju na kojoj se prati kvaliteta zraka.        

Brojni su izvori onečišćenja zraka, antropogenog kao i prirodnog podrijetla:

- izgaranje fosilnih goriva za proizvodnju električne energije, promet, industrija i kućanstva;
- industrijski procesi i uporaba otapala, na primjer u kemijskoj i mineralnoj industriji,
- poljoprivreda,
- obrada otpada,
- erupcije vulkana, prašina nanesena vjetrom, raspršena morska sol i emisija hlapivih organskih spojeva iz biljaka primjeri su prirodnih izvora emisija.

Za razliku od primarnih onečišćujućih tvari, koje se emitiraju izravno u zrak, prizemni (troposferski) ozon (O3) ne ispušta se izravno u atmosferu nego se formira složenim kemijskim reakcijama, te na njega utječu emisije njegovih prekursora, kao što su dušikovi oksidi (poznati kao NOX koji uključuju NO i NO2) i nemetanski hlapivi organski spojevi (NMHOS). Te reakcije potaknute su sunčevim zračenjem.

Ozon je jako oksidirajuće sredstvo sa štetnim posljedicama na sav živi svijet i kao takav u Europi predstavlja značajan problem kvalitete zraka, osobito u područjima s izraženom fotokemijskom aktivnosti kao što je npr. područje Mediterana.
Tako se visoke vrijednosti ozona bilježe u Zagrebu, Slavonskom Brodu, Osijeku kao posljedica onečišćenja prometom i industrijom te u priobalju gdje je intenzitet sunčevog zračenja visok. Također do prekoračenja ciljnih vrijednosti za prizemni ozon došlo je na gotovo svim pozadinskim postajama na cijelom teritoriju RH, na području Slovenije, kao i u sjevernom dijelu Italije i središnje Europe što ukazuje na značajan regionalni doprinos kao i utjecaj prekograničnog transporta.

Zbog složenosti fotokemijskih procesa u atmosferi ne postoji linearni odnos između emisije prekursora prizemnog ozona i formiranja prizemnog ozona. S obzirom na to da ozon nastaje fotokemijskim reakcijama, prekomjerno onečišćenje ozonom povezano je s ljetnom sezonom kada je insolacija najjača. Što su temperature zraka više i što su vrućine dugotrajnije to je veća vjerojatnost pojave epizodnih stanja O3. Da bi se postiglo trajno smanjenje koncentracije prizemnog ozona, potrebno je smanjiti emisije njegovih prekursora.

Pri postojećoj razini emisija prekursora ozona, varijacije u razini koncentracija ozona ponajprije su uzrokovane promjenjivošću meteoroloških uvjeta iz godine u godinu. Usto se smatra da porast interkontinentalnog prijenosa ozona i njegovih prekursora maskira pozitivne utjecaje smanjenja emisije na području mjerenja. Stoga je smanjenje onečišćenja zraka i dalje važno.

KONCENTRACIJA OZONA U ISTARSKOJ ŽUPANIJI

Na području Istarske županije koncentracija ozona se prati na pet mjernih postaja obuhvaćenih mjernim mrežama TE Plomin, Pula, Koromačno i postajom državne mreže Višnjan. Opisana epizoda ekstremno visokih koncentracija izmjerena na mjernoj postaji AP Fižela-Pula u popodnevnim i noćnim satima 27. lipnja, primjećena je i analizirana u Zavodu.

Uspoređujući izmjerene sirove podatke na svim postajama, kao i pregledom sirovih podataka koji su dostupni za područje Europe (https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/explore-interactive-maps/up-to-dateair-quality-data) može se zaključiti da je u tom vremenskom razdoblju došlo do nespecifične situacije u mjerenim koncentracijama ozona. Ekstremne vrijednosti su zabilježene samo na pojedinim postajama, dok su postaje u njihovoj blizini bilježile koncentracije koje su povišene u odnosu na ciljne vrijednosti (120 µgm-3), ali su u granicama uobičajenim za ovo doba godine i područje mjerenja.

Ujedno na postajama sa ekstremnim vrijednostima nije došlo do smanjenja koncentracija sa smanjenjem insolacije, visoke koncentracije zabilježene su i kasnim noćnim satima, što je u suprotnosti sa klasičnim dnevnim ciklusom ozona. Kako je u sljedećim danima, razina izmjerenog ozona pratila uobičajene koncentracije, nisu poduzete posebne mjere obavješćivanja predviđene planovima i propisima. Javnosti su dostupni nevalidirani (sirovi) podaci o praćenju kvalitete zraka, kao i izvješća koja se za našu Županiju izrađuju na godišnjem nivou. S obzirom na izmjerene koncentracije ozona na području Istarske županije kvaliteta zraka je druge kategorije - onečišćen zrak: prekoračene su granične vrijednosti (GV) i ciljne vrijednosti za prizemni ozon u posljednjih pet godina.

Uz probleme koji bi omogućili kvalitetnu prognozu pojavnosti povećanih koncentracija prizemnog ozona, može se koristiti prognoza vezana za indeks UV zračenja, preporuke o boravku u zatvorenim i rashlađenim prostorima u vrijeme vrlo visokog UV indeksa u većini će situacija značiti i smanjenom izlaganju povišenim koncentracijama ozona.

(REX)

Facebook komentari