Novo kino skrivenog imena – skriveno kino novog imena

SA?UVAN IZGLED JEDINOG SA?UVANOG KINA NA PULSKOM KORZU
Piše:Nevena Trgov?i?
Približavanjem 55. izdanja Festivala igranog filma u Puli, približava se i dan otvaranja staro-novog kina u gradu. Obnova zgrade ?ija je prethodnica na pulskom Korzu izgra?ena prije to?no sto godina, ?ini se te?e po planu i usprkos utvr?ivanju lošeg stanja njene konstrukcije, kako je novinarima u utorak rekao Karlo Fabris, predstavnik izvo?a?a radova. Naime, arhitekt Davor Matticchio koji je glavni projektant adaptacije Kina Zagreb, prilikom izrade projekta poštovao je želje naru?itelja projekta, vlasnika i budu?ih korisnika preostalog kina na Korzu da se ?im više sa?uva izgled zgrade. Tako ova ve? više puta rekonstruirana zgrada  ni ovaj put nije srušena, mada bi to vjerojatno bio puno u?inkovitiji zahvat, u nov?anom, konstrukcijskom i primijenjenom pogledu. Na taj je na?in zgrada koja je u posljednjih, i njoj jedinih, stotinu godina više puta gotovo potpuno mijenjala identitet, no nikad ne posve i uporabnu svrhu, vjerojatno zbog prekasnog žaljenja za brojnim kinima u gradu, sa?uvana u svojim poznatim gabaritima. Od svojih nekadašnjih tisu?u sjede?ih mjesta koje je imala za vrijeme svoje predratne i poslijeratne slave, spala je na gotovo pet puta manji broj, to?no 209 budu?ih sjede?ih mjesta uz prostor prilago?en osobama s invaliditetom. Doduše, sada ?e omanja, ali izabrana publika mo?i puno udobnije sjediti pred velikim ekranom bez bojazni da susjed sa sjedišta do na bilo koji na?in može u?i u njihovu kulu modernog kino-standarda. Iznos planiranih nov?anih sredstava koja su bila planirana za ovaj Puli prevažan projekt adaptacije Kina iznosio je 8 milijuna kuna, 7 i pol milijuna osigurano je putem kredita, a pola milijuna od Ministarstva kulture RH. No, kako je novinarima saop?io glavni nadzorni inženjer ove adaptacije Cvetko Slokovi? dosad je planirana investicija premašena za 15 posto, no, direktorica Festivala Zdenka Viškovi? Vuki? brzo je umirila prisutne naglasivši im da za provedbu ovakvih projekata uobi?ajeno prekora?enje od barem 25 posto. No, navodno ?e uz dodatni novac zgrada biti napokon u cijelosti riješena, osim kafi?a za koji ?e se pobrinuti njegovi zakupci i uredskih prostorija, polaznicima auto škola znanim po predavanjima iz Prve pomo?i, ?ije ure?enje ne ulazi u ovu financijsku konstrukciju. Iako su radovi zapo?eli još u studenom prošle godine, radovi su se intenzivirali tek u velja?i, a ukoliko svi budu?i radovi budu završavani u zadanim rokovima Kino ?e na?elno biti gotovo ve? sredinom lipnja, nakon ?ega na red dolaze brojni tehni?ki pregledi pred sve?ano otvaranje planirano za 18. srpnja 2008. Tada ?e stare, nove i staro-nove ljubitelje kino projekcija do?ekati nova pozornica, nove tribine, platno, stolice, a filmovi ?e se puštati sa novih projektora iz nove projekcijske kabine. Imat ?e novo-staro Kino i još novih elemenata na kojima se tek radi, poput nove fasade  i gromobrana, kojeg dosad i nije bilo, a za ?ije ?e postavljanje i Korzo morati podnijeti rovarenje po sebi. Imat ?e, ?ini se tako bar, novo-staro Kino i novo, zasad još uvijek tajno, ime, jer eto, ime kino Zagreb više nije toliko popularno, a puno starije ime Sala Umberto više nema opravdanja u nijednom ?lanu nijedne aktualne kraljevske obitelji. No, gradskim filmoljupcima ipak najvažniji novitet zacijelo je onaj koji se vezuje uz kino-program. Voditeljica Kina, Tanja Mili?i? ve? dogovara mnoštvo suradnji, od stalnih kontakata sa Hrvatskim filmskim savezom, zagreba?kim kinom Tuškanac i kinom Europa do organizacije skorih Dana crnogorskog filma. U pulskom ?e kinu zapo?eti redovan kino program ve? dan nakon Filmskog festivala, od kada ?e  uz filmove šire distribucije, biti prikazivani i dosad pulskoj kino-publici skriveniji igrani, dokumentarni i eksperimentalni filmovi. Kinematograf Internacional 1906., ?uvaju?i ime prvog pulskog stalnog kina, ?uvao je i obi?aj odlaska u kino i Puljanima brojnih minulih godina jedini je donosio svjetske kino-hitove u kakve-takve dvorane s rastegnutim filmskim platnima, u derutno kino Zagreb, u malu dvoranu Istarskog narodnog kazališta i u veliku dvoranu INK-a, ugasit ?e se s otvaranjem novog kina. No, kako saznajemo i ovog ?e ljeta Kinematograf International 1906. na Kaštelu otvoriti ljetno kino, pa ?e nakon gotovo dvije decenije Pula ponovno, barem na koji mjesec, istovremeno imati dva svakodnevno aktivna kino-prostora.


Facebook komentari