Nerazvrstane ceste otežavaju posao

ODRŽAN DRUGI OKRUGLI STOL UDRUGE PRAVNIKA
Danas se u Gradskoj vije?nici Grada Pule održao 2. Okrugli stol na temu „Javno dobro“ gdje su se okupili stru?njaci koji se bave problematikom javnog dobra, predstavnici pravosu?a i državnog odvjetništva kako bi raspravili probleme pravne prakse koji se odnose na status javnog dobra. Na samom je po?etku, moderatorica Okruglog stola, Desa Sarvan, dipl. iur., predsjednica Udruge izložila rješenja navedene problematike na primjeru drugih zemalja, istaknuvši pritom Italiju, Španjolsku, Francusku i Sloveniju zaklju?ivši na kraju kako je za problematiku koja postoji kod nas najprihvatljivije rješenje upravo Slovenije. Naime, problematika u istarskim op?inama i gradovima se sastoji u tome što kod nas postoji mnogo nerazvrstanih odnosno nezabilježenih i neuslikanih cesta i puteva  koji su pritom ozna?eni kao pašnjak, dvorište pa ?ak i ku?a. To naravno otežava rad suda, ali i omogu?ava pojedincima spretno trgovanje jer se izgra?eno vodi pod neizgra?eno. Ono što se predlaže u?initi je istaknuti upis javnog dobra, izmjena i dopuna zakona jer sadašnji zakon nije previše od koristi, a sam proces upisa vlasništva te?e jako sporo jer kako kažu pravnici „uvijek se traži papir više“. Me?utim, nastavljaju pravnici, za trgove, parkove, fontane, dje?ja igrališta, groblja, tržnice i nerazvrstane ceste, bez obzira na upis, iz sile zakona proizlazi da je to javno dobro od op?eg zna?aja pa to možda djelomi?no i vodi ka rješenju, smatraju pravnici dok s druge strane isti?u, imovina RH ne može biti ona za koju lokalne jedinice pla?aju naknadu. Današnja se je rasprava dotakla i šuma ?ija je vlasništvo bez obzira na vlasni?ki list, uvijek RH, no kako problematika zahtijeva dužu raspravu, odlu?eno je da ?e se raspraviti na jednom od idu?ih sastanaka Udruge pravnika. Ina?e, pravnici i drugi stru?njaci koji su se danas okupili, u svojim ?e op?inama i dalje raditi na izmjenama i dopunama problemati?nih zakona kako bi se olakšao rad sudovima ali i pojedincima onemogu?ile nezakonite radnje. (Doris Flori?i?)

Facebook komentari