Neka vlast razgovara s BINA-Istrom!

OTVORENO PISMO ISTARSKOG HNS-a
S obzirom na najavu skorašnje rekonstrukcije mosta preko Mirne na Antenalu županijske ceste Pore? -Novigrad u kontaktu s gra?anima utvrdili smo njihovu zabrinutost s obzirom na dužinu i/ili troškove alternativnih obilaznih pravaca stoga Vam se obra?amo kako bi se pronašlo kompromisno rješenje. Cesta Pore? – Novigrad pravac je koji gra?ani svakodnevno koriste za odlazak na posao u susjedne gradove. Takvih gra?ana ima u velikom broju. Uzimaju?i u obzir i relativno visoku cijenu cestarine na mostu Mirna od strane Bina-Istre dobar dio i ostalih putnika koriste cestu Pore? – Novigrad kao alternativni pravac kako bi izbjegli naplatu na istarskom Ipsilonu.
Najavom rekonstrukcije na mostu kod Antenala te da ?e taj cestovni pravac biti van upotrebe više od mjesec dana dovelo je gra?ane u zabrinutost jer bi s jedne strane svakodnevno putovanje istarskim Ipsilonom opteretilo njihove bu?ete s više od 500 kuna mjese?no, a s druge strane putovanjem alternativnim pravcem preko Vižinade i Buja dužina i vrijeme puta se uveliko pove?ava.
U interesu gra?ana Hrvatska narodna stranka – liberalni demokrati poziva sve sudionike u izvo?enju rekonstrukcije, Bina-Istru i nositelje lokalnih vlasti da se sastanu i dogovorom donesu kompromisno rješenje ?ime bi izašli u susret gra?anima i oslobodili ih pla?anja prolaza preko mosta Mirna na Istarskom ipsilonu.
Apeliramo kod izvo?a?a radova da razmisle o mogu?nosti skra?enja vremena potrebe da navedeni cestovni pravac bude zatvoren na na?in da se uvede prekovremeni rad ili rad u više smjena. Od Bina-Istre tražimo da u ovim izvanrednim okolnostima bude naklonjena lokalnom stanovništu te da oslobodi sve automobile sa PU registarskim poznakama pla?anja prolaza preko mosta Mirna u razdoblju kada bude zatvoren most na Antenalu. Od lokalnih vlasti tražimo da iniciraju razgovore i da se založe za svoje gra?ane koji svakodnevno putuju na tim relacijama, a u slu?aju nepronalaženja rješenja da pomognu gra?anima subvencijom. Vjerujemo da ?e se prona?i zajedni?ki kompromis u interesu gra?ana, prvenstveno radnika koji svakodnevno tim putem odlaze na posao. (IP)

Facebook komentari