Nastavak radova u Flaciusovoj ulici

PRIOP?ENJE HERCULANEE

Radovi u Flaciusovoj ulici u Puli nastavit ?e se prema operativnom planu arheoloških radova. Prema dostavljenom mišljenju Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture dozvoljen je nastavak radova u sektoru I (križanje Arsenalske i Flaciusove ulice  do nalaza sarkofaga), te u sektoru III (od po?etka  Masimilijanove ulice do po?etka parkirališta ). Podru?je koje je potrebno dalje istražiti je podru?je sektora II gdje su na?eni gradski bedem, dijelovi preše i ostali nalazi. Konzervatorski odjel uvjetovao je nastavak istraživanja u sektoru II dostavom kona?nog izvedbenog projekta u kojem se traži precizno definiranje aktivnosti, uvažavaju?i planirane aktivnosti i troškove Arheološkog muzeja Istre. Pula Herculanea ve? ranije je dostavila Arheološkom muzeju Istre i Konzervatorskom odjelu mišljenje geomehani?ara prema kojem nastavak radova, a time i mogu?nosti arheoloških istraživanja, nije bio mogu? bez prethodnog osiguranja iskopa, odnosno zaštite gra?evne jame.Nakon dobivenih mišljenja Konzervatorskog odjela i Arheološkog muzeja Istre nastavit ?e se ve? zapo?eti radovi u sektoru I i III te ?e se, sukladno zahtjevima konzervatorskog odjela, dostaviti dodatna dokumentacija kako bi radovi u sektoru II po?eli što prije i kako bi se ispoštovali zacrtani rokovi. Arheološki muzej Istre dostavio je i specifikaciju troškova dosadašnjih radova, kao i program i troškove arheoloških istraživanja druge i tre?e faze. Prema dostavljenim podacima, trošak prve faze istraživanja, koja je završila  28. studenog 2007. godine iznosi 132.992,00Kn. Projekcije druge i tre?e faze iznose 179.388,00Kn, odnosno 211.320,00Kn, ovisno o predloženim varijantama. Ukupan broj predvi?enih radnih dana za drugu fazu za rad arheologa je 10 dana, dok je za tre?u fazu predvi?eno ukupno 45 radnih dana, s time da se tre?a faza može odvijati paralelno sa gra?evinskim radovima. Ukupnom broju radnih dana u drugoj fazi treba nadodati i dodatno vrijeme koje ?e biti potrebno zbog ru?nog razidavanja bedema i prijevoz fragmenata anti?kih spomenika koji su ugra?eni u bedem u Arheološki muzej Istre.Spomenutim troškovima potrebno je dodati i indirektne troškove koje investitor ima kao rezultat arheoloških istraživanja, kao što su radna snaga, mehanizacija, geodetski radovi, izmjena tehnologije gra?enja, i drugi. Ukupno u prvoj fazi indirektni troškovi ?e iznositi oko 500.000Kn, dok ?e prema dostavljenoj projekciji indirektni troškovi druge i tre?e faze iznositi više od 300.000Kn, što ukupno u projekciji ?ini oko 1.300.000,Kn dodatnih troškova.  

Facebook komentari