Načelnik općine Ližnjan o davanju ‘Matićeva piska’ u zakup

ODGOVOR NAČELNIKA MARKA RAVNIĆA VIJEĆNICI HDZ-A MONIKI UZON
Na 17. sjednici Općinskog vijeća u Ližnjanu u srijedu, 30. siječnja izglasana je Odluka o davanju u zakup zemljišta „Matićev Pisak“. Ova atraktivna lokacija uz more, površine 27 837 m2 prema ovoj odluci, daje se u zakup na 60 godina. Oporba se protivila ovoj odluci, no s nedovoljno glasova.

Nakon sjednice, ližnjasnki HDZ održao je konferenciju za medije i medijima poslao priopćenje u kojem je izrazio svoje nezadovoljstvo ovakvom odlukom zbog "očitog manjaka informacija, saznanja i kvalitetnog obrazloženja, odnosno komunikacije s mještanima“ kako je kazala Monika Uzon, predsjednica OO HDZ-a Ližnjan.

Načelnik Općine Ližnjan Marko Ravnić nastavno na priopćenje HDZ-a poslao je medijima svoje objašnjenje koje prenosimo u cijelosti: 

Nastavno na priopćenju uvažene vijećnice Općinskog Vijeća Ližnjan – Lisignano gđe. Monike Uzon, u ime Općine Ližnjan – Lisignano htio bih ukazati na sljedeće:
Kao načelnik Općine Ližnjan - Lisignano pozdravljam namjeru vijećnice Uzon da svojim zalaganjem pa i kritikama doprinese razvoju naše općine. Posebice pozdravljam njenu izjavu da se ne protivi investicijama u turizmu, jer su one prijeko potrebne. Naime, na svojih 30-ak kilometra obale, Općina Ližnjan nema niti jedan realiziran turistički sadržaj te nažalost kaska u svom razvoju u usporedbi s razvijenim općinama uz more na koje se želi ugledati. 
Nadalje, dužan sam konstatirati da su kritike koje je vijećnica Uzon uputila promašene. Kad govorimo o transparentnosti ovog plana, podsjećam uvaženu vijećnicu Uzon da je Prostorni plan kojim su definirane sadašnje turističke i rekreacijske zone donijet još 2009. godine te su sukladno svim propisima provedene javne rasprave. O namjeri da se ovo područje stavi u funkciju turizma već se godinama govori i nismo dobili niti jednu primjedbu od strane mještana, dapače svih ovih godina tražio se investitor koji će se pojaviti i uložiti u to područje.
Slažem se u potpunosti s vijećnicom Uzon kad kaže da mještani moraju biti upoznati s planovima razvoja naše općine, odnosno u kojem se smjeru ona razvija. To smo i učinili te će takav pristup biti i dalje prioritet u našem radu. 
Što se tiče trajanja zakupa, napominjem da  investitor ima dužnost nemalih ulaganja te je samim time logično i uobičajeno davanje zakupa na duži period. Naglašavam da je svrha zakupa uređenje zone opće sportsko-rekreacijske namjene, namijenjene u rekreativne svrhe uz uređivanje putova, trim staza, klupa za sjedenje i boravak, otvorenih terena za rekreaciju te da na području koje je predmet zakupa nije dozvoljena gradnja građevina. Također u natječajnoj je dokumentaciji izričito navedeno kako podzakup nije moguć.
Cilj nam je bio da se zona rekreacije uistinu realizira pa su stoga postavljeni vrlo rigorozni kriterij u natječaju. Najpovoljniji je ponuditelj dužan o svom trošku na stečenom prostoru zakupa sukladno važećim prostornim planovima, staviti u funkciju, hortikulturalno urediti te privesti svrsi zakupa zemljište opće rekreacijske namjene u roku od 5 godina od dana zaključenja Ugovora o zakupu. Ono najbitnije je da ukoliko zakupnik u navedenom roku ne stavi predmet zakupa u funkciju i ne privede isti namjeni Ugovor o zakupu će se raskinuti i Zastupnik nema pravo na povrat uloženih sredstava kao ni pravo na povrat uplaćene jamčevine odnosno uplaćene naknade za do tada uplaćenu zakupninu. 
Zakupnik je obvezan dostavljati Općini Ližnjan  - Lisignano godišnje izvješće o provedenim radnjama i aktivnostima na zemljištu koje je predmet zakupa 5 godina trajanja zakupa. Nakon isteka roka na koji se osniva zakup ili u slučaju raskida ugovora, objekti koji su izgrađeni na predmetnoj nekretnini, infrastruktura i poboljšanja pripast će u vlasništvo Općine Ližnjan – Lisignano, te je zakupnik dužan izgrađene objekte predati u posjed Općini Ližnjan – Lisignano, bez prava na povrat uloženih sredstava u izgradnju istih ili nabavu opreme za iste. Zaključno i najbitnije je da se za predmetnu nekretninu nisu još uvijek utvrđene granice pomorskog dobra, pa dio koji predstavlja pomorsko dobro nije predmet javnog natječaja te samim time ne postoji nikakva bojazan da će pristup plaži biti onemogućen ili na bilo koji način ograničen.
Na kraju, potrebno je naglasiti da su o svemu tome bili pravovremeno i detaljno obaviješteni svi vijećnici Općinskog vijeća. Također, zbog točnog informiranja, napominjem da je predmetna Odluka nije izglasana uz protivljenje oporbe kao što navodi uvažena vijećnica Uzon, već je odluka donijeta sa samo jednim glasom protiv i to onog HDZ-a. 

(REx)

Facebook komentari