Na snazi mjera privremene obustave probnog rada Rockwoola

POSTUPANJE INSPEKCIJA MINISTARSTVA ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG URE?ENJA I GRADITELJSTVA U TVORNICI ROCKWOOL
Inspekcija zaštite okoliša vrši stalni nadzor nad radom tvornice kamene vune Rockwool Adriatic d.o.o. u Pi?anu, a nadzor je obavljala i Gra?evinska inspekcija. Za tvornicu Rockwool još uvijek je na snazi mjera privremene obustave probnog rada koju je nakon utvr?enih nepravilnosti donijelo Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog ure?enja i graditeljstva. Tvornica ?e mo?i nastaviti probni rad nakon što ispuni slijede?e uvjete: izmjeni i dopuni gra?evinsku dozvolu, uspostavi monitoring i uskladi se s uvjetima iz Studije utjecaja na okoliš. Podsje?amo, tvornica kamene vune Rockwool Adriatic d.o.o. je nakon dobivenih potrebnih dozvola prijavila po?etak probnog rada za 17. rujna 2007. Dužina probnog rada odre?ena je glavnim projektom koji je sastavni dio gra?evinske dozvole. U slu?aju tvornice Rockwool probni rad može trajati 6 mjeseci. Probni rad prethodi izdavanju uporabne dozvole, to je period u kojem se testiraju postrojenja kako bi se mogu?e negativne pojave na vrijeme uo?ile i otklonile. Nakon probnog rada  Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog ure?enja i graditeljstva obavlja  tehni?ki pregled i ukoliko u sklopu tehni?kog pregleda tvornica zadovolji norme zaštite okoliša i gradnje može dobiti uporabnu dozvolu. Ako norme nisu zadovoljene ne može se izdati uporabna dozvola što zna?i da se ne može zapo?eti s radom. Navedene norme uskla?ene su s EU direktivama. Inspekcija zaštite okoliša nadzire rad tvornice Rockwool od samog po?etka probnog rada i u dosadašnjim nadzorima nakon uo?enih nepravilnosti donosila je rješenja kojima je naloženo ispravljanje nepravilnosti i ujedno su podnesene tri odgovaraju?e prijave nadležnim sudovima zbog kršenja Zakona o otpadu i Zakona o zaštiti okoliša. Objedinjeni nadzor Gra?evinske inspekcije i Inspekcije zaštite okoliša obavljen je 21. i 22. studenoga 2007. i u njemu je utvr?eno da se tvornica kamene vune Rockwool odnosno jedan njezin dio gradi protivno kona?noj odnosno pravomo?noj gra?evinskoj dozvoli. Na temelju ?lanka 299 Zakona o prostornom ure?enju i gradnji Gra?evinska inspekcija je naredila zatvaranje gradilišta tvornice. Naredba se odnosi i na pokusni rad kao završnu fazu gra?enja. (IP)

Facebook komentari