More na plažama u Istri uglavnom visoke sanitarne kakvo?e

PLAŽE UZORKOVANE PO 6. PUT Zavod za javno zdravstvo Istarske županije je, u razdoblju od 9. do 16. srpnja 2007. godine, proveo Vl. redovno uzorkovanje mora na plažama Istarske županije. Ukupno je uzorkovano 202 uzorka mora na plažama od Savudrije do Rapca od ?ega je na 179 mjernih to?aka zabilježena visoka sanitarna kakvo?a mora što iznosi 88,61% od ukupno analiziranih uzoraka. Na 22 plaže (10,89%) more je bilo pogodno za kupanje, sport i rekreaciju odnosno zadovoljavalo je uvjete za II. vrstu mora. U jednom uzorku je broj bakterija fekalnog zaga?enja prelazio Uredbom propisane vrijednosti, ali njihova numeri?ka vrijednost nije prekora?ila 100% što, prema internim kriterijima, ukazuje da je na tim plažama more umjereno one?iš?eno. More III. vrste ili umjereno one?iš?eno more zabilježeno je na plaži Nacionalnog parka Brijuni PU63. U prvom uzorku, obavljenom 13. srpnja 2007. godine, zabilježen je pove?an sadržaj fekalnih koliforma (FC - 180/100 ml) u odnosu na propisani standard (FC - 100/100ml). Na zahtjev koncesionara uzorkovanje je ponovljeno 16. srpnja 2007. godine kada je, u odnosu na bakterije fekalnog one?iš?enja zabilježeno da je more I vrste ili more visoke sanitarne kakvo?e. Uredba o standardima kakvo?e mora na plažama (NN br. 33/96) ne prepoznaje "umjereno one?iš?enje mora" ili more III. vrste ve? samo da li plaža "zadovoljava" ili "ne zadovoljava" za kupanje sport i rekreaciju, ali isto ukazuje da je potrebno hitno sagledati uzrok one?iš?enju i poduzeti aktivnosti uklanjanja uzroka one?iš?enja što je koncesionar i u?inio. U niti jednom uzorku vrijednosti bakterija fekalnog zaga?enja nisu prelazile 100% vrijednost propisanu Uredbom što zna?i da nije zabilježena IV vrsta mora ili zaga?eno more. Detaljni podaci: www.istra-istria.hr i www.zzjziz.hr U promatranom razdoblju temperatura mora se kretala od 23,2°C do 25,2 °C. (IP)

Facebook komentari