Medulin-Rasprava o izmjenama Županijskog prostornog plana

SJEDNICA OP?INSKOG VIJE?A OP?INE MEDULIN 
U ?etvrtak 27. ožujka s po?etkom u 18 sati održat ?e se 26. sjednica Op?inskog vije?a op?ine Medulin. Na dnevnom redu ?e se izme?u ostaloga na?i Izvješ?a o realizaciji programa održavanja komunalne infrastrukture u 2007. i gradnje objekata, obra?un prora?una za 2007., te donošenje mišljenja Op?inskog Vije?a o izmjenama prostornog plana Istarske županije. Potonja to?ka zanimljiva je iz razloga što je vije?e Medulina zatražilo promjene zbog lokacije budu?eg županijskog centra za gospodarenje otpadom koji je planiran na podru?ju Kaštijuna, a kojemu se protivi velik broj stanovnika ove Op?ine. Istovremeno ?e Javna ustanova Kamenjak vije?nike izvijestiti o provedbi programa zaštite, održavanja, promicanja i korištenja zašti?enog podru?ja za 2007. godinu. (Rex)

Facebook komentari