Loborika-Spašena stara lipa

ZELENI TELEFON JAVLJA
Na servis Zelenog telefona stigla je prijava uznemirenih mještana Loborike koji su nam dojavili da ?e se zbog radova na cesti odrezati jedna stara lipa. Mještani su bili angažirani te su odmah svoju molbu proslijedili i op?ini Mar?ana. Naši aktivisti izašli su na teren i razgovarali s mještanima te s na?elnikom Op?ine koji im je objasnio da je pro?elnik ve? izašao na teren i u dogovoru s izvo?a?ima radova odlu?io da ?e se lipa sa?uvati. Ovo je pravi primjer dobre komunikacije mještana i lokalne uprave i samouprave te dokaz da se ponekad i gra?evinski radovi mogu prilagoditi zelenilu. (Irena Burba-ZELENA ISTRA)

Facebook komentari