Livio Bolkovi?: Jakov?i? je lažov i prevarant

ISDF - PRESICOM NA PRESICU
Kao što se moglo i o?ekivati, ?elnici ISDF-a, Luciano Delbianco i Livio Bolkovi?, dvojica od župana Jakov?i?a ju?er prozvanih "tri tenora", sazvali su danas svoju presicu  Delbianco je rekao kako je ?udno da su se i Kajin i Jakov?i? baš sada, s više od dvije godine kašnjenja, sjetili prozvati ih za dogovore sa generalom Zagorcem. Time je Jakov?i?, kako kaže Delbianco, htio pokazati istarskom narodu kako su u ISDF-u protiv toga "posla stolje?a" isklju?ivo iz nekih svojih osobnih razloga, a da se oni, kao bore za boljitak i napredak sviju nas.
"Me?utim, istina je malo druga?ija" tvrdi Delbianco. "Moram se vratiti ?ak u 1991. godinu kada smo zajedno sa velikom ve?inom naroda uspjeli sa?uvati grad od rata, a odlaze?a JNA je tada predala Gradu Puli sve nekretnine, zgrade i zemljišta. To je ogroman kompleks, od Muzila do op?ine Bale, i taj je prostor trebao služiti za razvoj Pule. Jedan dio tog zemljišta, koji je i bio vojni, preuzela je država, a jedan, nemali dio, na Katarini i Muzilu, je uknjižen kao vlasništvo Grada Pule, a to nije mali dio. Država misli da je i to njihovo, mi mislimo da nije, dio je nesporan, a za sporni dio ?ekamo odluku suda. Radi se o oko 40 hektara zemljišta.
Tih ranih 90-tih, Jakov?i?a nije bilo ni u Puli ni u Istri, gdje je bio, to on najbolje zna.
Sada država preuzima zemljište, sa Lini?em osniva poduze?e "Brijuni Rivijera", te uklju?uje isklju?ivo Županiju u rad i planiranje, a izostavljaju gradove i op?ine na ?ijem je zemljištu ta zamišljena "Brijuni Rivijera". Mi u ISDF-u smatramo i smatrat ?emo i ubudu?e da se o tom zemljištu ne može odlu?ivati bez gra?ana Pule, te da se u njihovo mora odlu?ivati putem Mjesnih odbora, Poglavarstva, Gradskog vije?a. Ne treba žuriti, treba razmišljati. Radi se o milijunima kvadrata zemljišta, a kada se jednom nešto riješi to ostaje trajno. Zato sam ja, još kao gradona?elnik Pule, insistirao da Grad ima svoga predstavnika u nadzornom vije?u, što nije bilo prihva?eno. Nikada nismo bili protiv razvoja, pa makar to bilo i kroz Brijuni Rivijeru, ali ho?emo da gra?ani imaju mogu?nost i utjecaja i odlu?ivanja. Tu su i korijeni stalnih napada na nas, a što se radi, vidi se i iz toga da je netko ve? u prednatje?aju uklju?io i pulskih 40 hektara zemljišta, bez ikakve odluke Poglavarstva ili Vije?a grada."
Delbianco je u nastavku naglasio da je upravo to njihovo insistiranje na o?uvanju gradskog vlasništva, to što je "pogodilo Jakov?i?a u žicu" te su zbog toga i uslijedili napadi, kako bi se pažnja javnosti okrenula na drugu stranu. Izrazio je sumnju i da se iza svih tih napada krije još ponešto, ali "o tom, potom!".
O generalu Zagorcu, Delbianco je rekao: "Tvrdim, a to sam ve? i ranije rekao, firma generala Zagorca je sudjelovala U Puli isklju?ivo na natje?aju za poznatu garažu, koja se još nije po?ela ni graditi. To je jedini naš kontakt, kako moj, tako i mojih suradnika. Još manje da smo razgovarali, ili nešto obe?avali, od onoga za što nas je ju?er optužio Jakov?i?."
Livio Bolkovi? je rekao kao se on, još dok je bio u "jednoj drugoj stranci", oštro usprotivio formiranju Brijuni Rivijera na na?in na koji je formirana, a najviše mu je smetalo što Grada Pule nema u vlasni?koj strukturi. Kazao je kako oni nisu protiv projekta Brijuni Rivijera, koji je star preko dvadeset godina, nego da su protiv toga da Pula i ostali gradovi i op?ine nemaju svoje udjele u tome.
"Pogotovu smo sada protiv, kada vidimo da se u natje?ajnoj dokumentaciji prednatje?aja, u ukupno 276 hektara koji se nude (Muzil, Monumenti, Pineta, Valelunga) uvršteno i  46 hektara Grada Pule. Budu?i da nitko od gradskih vlasti nije takvu odluku donio, jasno je da je netko iz Brijuni Rivijera, to u?inio bez i?ijeg odobrenja"- tvrdi Bolkovi?.
"O?ekivao sam oštru reakciju i stav gradona?elnika Mileti?a, što je do toga došlo, njegovo traženje poništenja natje?aja, o?ekivao sam i reakciju Gradskog vije?a, ali ništa nije uslijedilo i sada se više ne trebamo pitati tko upravlja Pulom...Grad Pulu vodi gospodin Jakov?i?. To je jasno." - ustvrdio je Bolkovi?.
Ju?erašnju presicu župana Jakov?i?a, Bolkovi? je ocijenio kao "bezobraznu, te kao pokušaj da se pažnja javnosti skrene sa vlastitih prljavih rabota".
"Jakov?i? i Kajin, koji je poslije njega najodgovorniji za sve legalne plja?ke u Istri, obznanjuju da se Kajin sastao sa Zagorcem. Zna?i, oni su se s njim sastajali i sada to žele prebaciti nama prije nego što se sazna. Ne bih sada želio spominjati kako je Jakov?i? "spašavao" Pazinku, Mljekaru, Istarsku banku, Arenaturist... Za Dragoneru, koju je rasprodao uz pomo? Kajina, isto znamo,  a zna i javnost. Izbori se bliže i u IDS-u vlada nervoza.
Tako su i mene spomenuli u pri?i o generalu Zagorcu. Ja danas, pred novinarima i javnoš?u, jasno i odgovorno tvrdim: Nikada, baš nikada u životu s tim se ?ovjekom nisam ni vidio, ni sreo , ni ?uo. Tako da mogu zaklju?iti: Gospodin Ivan Jakov?i?, istarski župan, je najobi?niji lažov i prevarant!."
Na kraju je Delbianco rekao: "Jakov?i?u smo mi problem. Dolaze izbori, treba osigurati što ve?i broj zastupnika da bi mogli nastaviti politiku trgovine "nešto za sebe, a nešto za narod", a i trgovine s aktualnom vlaš?u. Ali, on nije moj, niti ISDF-ov problem. On je problem Istre. To ?e se pokazati.". (N. Lazarevi?)

Facebook komentari