Lista ponu?a?a za realizaciju greenfield turisti?kih projekata

BRIJUNI RIVIJERA: U ROKU OD 30 DANA OCJENA PRISTIGLIH PROJEKATA
Priop?enje temeljem okon?anja roka odaziva na javni poziv za izbor kvalificiranih ponu?a?a za realizaciju greenfield turisti?kih projekata na ?etiri lokacije na Brijuni Rivijeri. Poštovani, zadovoljstvo nam je izvijestiti Vas da je dana 17.09.2007. okon?an rok podnošenja ponuda za javni poziv za izbor kvalificiranih ponu?a?a za realizaciju greenfield turisti?kih projekata na ?etiri lokacije na Brijuni rivijeri. Projekti ?e se realizirati na lokacijama PINETA, HIDROBAZA, OTOK SV. KATARINA I MULIMENTI te MUZIL, smještenim na jugozapadnoj obali Istre. Okvirne površine lokacija su kako slijedi: Pineta - 47 ha, Hidrobaza - 46 ha, Otok Sv. Katarina i Mulimenti – 21 ha, Muzil - 162 ha.
Natje?ajnu dokumentaciju za izbor kvalificiranih ponu?a?a preuzele su slijede?e tvrtke:
1. Istria consult d.o.o.-Zagreb,
2. Titan marine d.o.o.-Zagreb,
3. Royal Brijuni Resort Inc-Ontario (Kanada),
4. Jupiter Adria d.o.o.-Zagreb,
5. Jan De Nul d.o.o.-Kaštel Gomilica,
6. Cubus Lux d.o.o.-Pula,
7. Rosen Partners LLC-New York,
8. Limitless Ltd.-Dubai(AEU),
9. Ingra d.d.-Zagreb,
10. Terra conceptus d.o.o.-Pula,
11.  Plava laguna d.d.-Pore?,
12. THR Assesores en Turismo Hotelería Recreación SA- Barcelona (Španjolska),
13.  Pool Engineering s.p.a.-Mareno di Piave (Italija),
14. FIMA Validus d.d.-Zagreb,
15. Maslinica d.o.o.-Rabac,
16. Orco Adriatic d.o.o.-Split,
17. Art Libori sistem upravljanje i razvoj d.o.o.-Opatija,
18. Hilis šest d.o.o.-Zagreb
19. CMM Chladek market entries &marketing consulting–Wien (Austrija),
20. City green d.o.o.-Pore?
21. Importmanne d.o.o.-Zagreb,
22. Europtima International-Paris(Francuska),
23. Valamar grupa d.d.-Zagreb,
24. Walker Corporation ltd-Toronto(Kanada)
25. Proficio nekretnine d.d.-Zagreb,
26. MMC Karmas d.o.o.-Zagreb,
27. Dairect holding d.d.-Pula.

Ponude za izbor kvalificiranih ponu?a?a za realizaciju greenfield turisti?kih projekata na ?etiri lokacije na Brijuni rivijeri u predvi?enom roku predale su slijede?e tvrtke:
1. Royal Brijuni Resort Inc.-Ontario (Kanada),
2. FIMA Validus d.d.-Zagreb,
3. Rosen Partners LLC-New York,
4. CMM Chladek market entries &marketing consulting–Wien (Austrija),
5. THR  Assesores en Turismo Hotelería Recreación SA-Barcelona (Španjolska),
6. Ingra d.d.-Zagreb,
7. Importmanne d.o.o.-Zagreb,
8. Pool Engineering s.p.a.-Mareno di Piave (Italija),
9. Europtima International-Paris(Francuska),
10. Proficio nekretnine d.d.-Zagreb,
11. Titan marine d.o.o.-Zagreb,
12. Plava laguna d.d.-Pore?,
13. Hilis šest d.o.o.-Zagreb
14. Jupiter Adria d.o.o.-Zagreb,
15. Orco Adriatic d.o.o.-Split,
16. Maslinica d.o.o.-Rabac,
17. Valamar grupa d.d.-Zagreb
18. Istria consult d.o.o.-Zagreb,
19. Walker Corporation ltd-Toronto(Kanada)
20. Terra conceptus d.o.o.-Pula,
21. Cubus Lux d.o.o.-Pula,
22. MMC Karmas d.o.o.-Zagreb,
23. City green d.o.o.-Pore?.Natje?ajni postupak strukturiran je u dvije faze. U prvoj, koja predstavlja prednatje?aj, utvr?uje se sposobnost ponuditelja za sudjelovanje u natje?aju. U drugoj, koja predstavlja natje?ajni postupak, vrši se ocjena ponuda sposobnih ponuditelja u cilju izbora dva ponuditelja, te se ocjenjuju obvezuju?e ponude dva ponuditelja iz užeg kruga.
Ocjena pristiglih ponuda biti ?e izvršena u roku od najviše 30 dana od dana zaklju?enja Javnog poziva o ?emu ?e javnost biti izvještena.
Zahvaljujemo na do sada iskazanom interesu za pra?enje projekta Brijuni rivijera!

Uz poštovanje,
Direktor - Veljko Ostoji?

Facebook komentari