Kaštijunom se problem obrade otpada predvi?a riješiti naopa?ke

SRP UPOZORIO: STANOVNICI SU ZABRINUTI ZA SVOJE ZDRAVLJE

Na današnjoj konferenciji za novinare, SRP-ovci su iznijeli svoje primjedbe na projekt za izgradnju Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun. Javne rasprave koje su se održale 12. i 13. prosinca u Puli, odnosno Medulinu, smatraju, izazvale su mnoge nedoumice, te su otvorila mnoga pitanja gra?ana koji su sve zabrinutiji za svoje zdravlje zbog blizine lokacije centra za prihvat komunalnog otpada. Smatraju da se ?itava problematika zahvata može raš?laniti na tri sastavna djela, odnosno problema, a to su: odabir lokacije, površina zahvata i tehnologija obrade otpada.
Smatraju da su najve?e protivljenje u?esnici javne rasprave iskazali upravo prema samom odabiru lokacije, te njihove argumente navode kao opravdane. A to su udaljenost koja je manja od 1000 metara od prvih naselja, kvalitetno poljoprivredno zemljište u neposrednoj blizini koje se intenzivno koristi, i vrlo frekventno turisti?ko podru?je koje se proteže od marine Veruda, južno od Pule, pa sve do Ližnjana. Napominju da je nedovoljno uvjerljivo i obrazloženje, da su ostale lokacije( Kaštijun je izabran izme?u 12 potencijalnih lokacija) u vodozaštitnom podru?ju, te naglašavaju da su se predlaga?i rukovodili ?injenicom, da s obzirom da se na toj lokaciji odlaže otpad ve? 40 godina, da ?e i otpor mještana biti manji, te da bi svaka nova lokacija izazvala ve?i otpor, što njima nikao ne bi išlo u korist.
Površina koja predvi?a zahvat odgovara površini od 71 nogometnog igrališta. "Radi se o zaista velikoj površini, a iz studije nije razvidno kolika ?e biti visina objekta i polja za odlaganje obra?enog otpada, što ?e imati utjecaja na krajobraz. Povoljno je da se radi o neplodnom zemljištu, a nepovoljno, što se predvi?a rubni zahvat i u neke obradive poljoprivredne površine, što bi trebalo izbje?i." naglasio je Vladimir Kapuralin, predsjednik regionalne organizacije SRP-a.
Posljednje ?ega su se dotakli na press konferenciji jest tehnologija obrade otpada, za koju smatraju da se ovim projektom predvi?a problem otpada riješiti inverzno, naopa?ke. "Ispravan pristup bio bi, da se u ovih 15 godina od kada se govori o potrebi cjelovitog programa sakupljanja otpada, upotrijebilo za upu?ivanje gra?ana, kako odvojeno odlagati otpad, ?ime bi se stvorili uvjeti za njegovu preradu i reciklažu. Ali za to je potreban stru?ni pristup i politi?ka volja, a nje nije bilo. O indiferentnosti lokalnih vlasti najbolje govori ponižavaju?i odnos gradskih vlasti u Puli, prema institutu javnog uvida u studiju. Za 21 dan trajanja javnog uvida, nisu se udostojili osigurati jednu skromnu prostoriju, ili obi?ni stol sa stolicom u kakvom dijelu hodnika gdje bi bila izložena studija i gdje bi zainteresirani upisali svoje primjedbe. Umjesto toga studiju i knjigu, u koju se upisao samo jedan ogor?eni gra?anin postavili su na jednu stolicu na stubištu." istaknuo je Kapuralin.(L.D.)

Facebook komentari